Top 1000 / 9.5 lista

Top 1000: 9.5 lista

Előző Következő

themselves /ð(ə)mˈsɛlvz/ névmás: maguk, saját maguk; magukat; maguk (hangsúlyozás)

then /ðɛn/ határozószó: akkor, akkoriban; abban az időben; annak idején; azután, aztán, majd; azonkívül, aztán még; akkor, ebben/abban az esetben; akkor, tehát, így hát (következtetés levonása); akkor ... (beszélgetés lezárása)

theory /ˈθɪəri/ főnév: elmélet; teória; elképzelés; nézet

there /ðɛː/ határozószó: ott, itt; amott, emitt; oda, amoda; azon a ponton (beszédben, írásban, stb.); azt illetően, ebben (a tárgyban); (figyelem felhívása); van indulatszó: na! tessék! íme! lám! (figyelemráirányítás); ugyan-ugyan (megnyugtatás)

therefore /ˈðɛːfɔː/ határozószó: ennek következtében

they /ðeɪ/ névmás: ők, azok (többes szám 3. személyű névmás); az emberek (általában véve); helyettesítés ('he' és 'she') (pl. a főnév neme nem ismert)

thing /θɪŋ/ főnév: dolog; holmi; tárgy; teremtés, lény; dolog, ügy; párkapcsolat; (szükséges/kellő) dolog; (bevett) szokás, illő dolog; érdeklődési terület; a lényeg

think /θɪŋk/ ige: gondol; vél, képzel; úgy gondolom; gondolkozik vmin; elgondolkozik, töpreng; gondol, vél vmit vhogy; gondol vkire, tekintetbe vesz vkit; gondol vkire/vmire, eszébe jut vki/vmi; töpreng vmin, fontolgat vmit; gondol vmire, figyel vmire; gondol vmit, elképzel vmit; beleképzeli magát vmibe; gondol vmit vkiről/vmiről, vmilyen véleménye van vkiről/vmiről főnév: gondolkodás; megfontolás

third /θəːd/ sorszámnév: harmadik

this /ðɪs/ névmás: ez (mutató névmás); (vki bemutatáskor használva); ez (közelre mutatás); ez (hivatkozás említett dologra) determináns: ez a ... (azonosítás); ez a ... (kettő közül a közelebbi); ez a ... (az előbb említett ...); ez a ... (a jelenhez kötődő időszakok megjelölése); ez a ... (figyelem ráirányítása vmire) határozószó: ennyire, ilyen (nagyságú, mennyiségű, állapotú, stb.)

though /ðəʊ/ kötőszó: annak ellenére hogy, noha, habár; még ha ... is, még akkor is ha; de, bár, ámbár (az előbb mondottakkal szemben) határozószó: azonban (ált. mondat végén, az megelőző közlés kiegészítéseként); mindamellett, mindazonáltal, jóllehet

thousand /ˈθaʊz(ə)nd/ számnév: ezer

threat /θrɛt/ főnév: fenyegetés

three /θriː/ számnév: három

through /θruː/ elöljárószó, határozószó: át, keresztül vmin (egyik oldaláról/végéről a másikra); végig (időben az elejétől a végéig); alatt, folyamán, át; végig (vminek az elejétől a végéig) (íráson, kollekción, stb.); -ig (időpontig), bezárólag; vki/vmi miatt/következtében; vki/vmi segítségével/révén; (telefonos) kapcsolatban melléknév: közvetlen (pl. vonatjárat); átmenő (forgalom/út); (épület hosszában) végigérő/végigmenő; továbbjutó (versenyben); vége van (partner-/üzleti kapcsolatnak, szerencsének, stb.)

throughout /θruːˈaʊt/ elöljárószó, határozószó: mindenütt; végig, mindvégig (egész idő alatt)

throw /θrəʊ/ ige: dob, vet, hajít; eldob; levet (ló, lovast); hány (földet, stb.); ont; földhöz vág/csap; hullat (madár tollat); vet (fényt); megfon (selymet); kiformál (edényt korongon); kölykezik, ellik; elad (mérkőzést) (US); kockázik főnév: dobás, vetés; hajítás; kockavetés; erőfeszítés; kimozdulás; csuszamlás (geol.); alternáló/váltakozó mozgás

thus /ðʌs/ határozószó: így; ekképpen; ily módon; imigyen; ennélfogva; így hát; így tehát; ennek következtében; ilyenformán; tehát

time /tʌɪm/ főnév: idő; idő, időszak; kor, korszak, idők; helyi idő; (rendelkezésre álló/szükséges) idő; szabad idő; időtöltés, időzés; idő, vminek az ideje; alkalom; (megfelelő) idő; idény; -szor, -szer, -ször (szorzás); (zenei) ütem, taktus ige: időzít; ütemez, beütemez; idejét méri (vminek); időt kiszámít; időt megállapít; időt túllép

title /ˈtʌɪt(ə)l/ főnév: cím; felirat, filmfelirat; kiadvány; elnevezés, megnevezés; társadalmi cím; nemesi cím; titulus; bajnoki cím; jogcím, jogosultság ige: címet ad; elnevez

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü