Top 1000 / 8.4 lista

Top 1000: 8.4 lista

Előző Következő

see ige1: /siː/ lát; észrevesz, meglát; megnéz; szemügyre vesz; lásd (hivatkozás); ért, megért; felfog; megfontol, meggondol; utánanéz vminek; lát vkit/vmit vhogy; lát vmit vkiben; lehetségesnek lát; előre lát vmit; szemtanúja vminek (átv. is); átél, tapasztal vmit; az ideje vminek; találkozik vkivel; fogad vkit; meglátogat vkit/vmit; rendszeresen találkozik (partnerrel); konzultál vkivel; interjút ad, konzultációt tart; elkísér vhova; meggyőződik vmiről főnév2: /siː/ püspökség; érsekség; egyházmegye

seek /siːk/ ige: keres; kutat; megkísérel; szándékozik vmit tenni; törekszik

seem /siːm/ ige: látszik; tűnik; mintha ..., valahogy ... (árnyalás); úgy tűnik hogy ..., úgy látszik hogy ...; képtelen vmire

sell /sɛl/ ige: elad; árul; árusít; értékesít; elárul; becsap; elárusít; elhelyez; rászed; áruba bocsát; kereskedik; elkel; megy; keresett; kapós főnév: becsapás; csalás

send /sɛnd/ ige: küld; elküld; vet; hajít; repít; hajt; kegyesen megad; megajándékoz; ellát; felfelé nyomódik; felemelődik; erősen bukdácsol

senior /ˈsiːnɪə/ melléknév: idősebb; öregebb; rangelső; feljebbvaló főnév: negyedéves hallgató

sense /sɛns/ főnév: értelem; ítélőképesség; érzék; érzet; érzés; tudat; jelentés; érzékelő képesség; felfogás; vélemény; érzékiség; jó érzés; előjel ige: érzékel; tapint; megérez vmit

separate melléknév: /ˈsɛp(ə)rət/ különálló; külön; önálló; független ige: /ˈsɛpəreɪt/ szétválaszt; elválaszt; elkülönít; kiválaszt; félretesz; szeparál; elválik; különválik; szeparálódik; leválaszt

sequence /ˈsiːkw(ə)ns/ főnév: következés; folytatás; sorrend; sorozat; számsor; filmjelenet; képsor; szekvencia

series /ˈsɪəriːz/ főnév: sor; sorozat

serious /ˈsɪərɪəs/ melléknév: súlyos; komoly

serve /səːv/ ige: szolgál, kiszolgál; felszolgál; ellát (teendőket); megfelel (célnak); hasznára van (vkinek); elég, kifutja; tálal; bánik vkivel; viselkedik (vkivel szemben); kézbesít; adogat, szervál (tenisz); alkalmazásban/szolgálatban áll; szolgál (vmi vmire); ministrál; fedez (állat) főnév: adogatás (teniszben); szerválás

service /ˈsəːvɪs/ főnév: szolgálat; szívesség; szolgáltatás; kiszolgálás, felszolgálás (étteremben, üzletben, stb.); felszolgálási díj (étteremben); szolgálat, munkaviszony; szolgáltatás (postai, banki, egészségügyi, stb.); ellátás (gáz, villany, víz, stb.); közlekedés, közlekedési szolgáltatás (busz, vonat, stb.); (kormányzati) szolgálat (részleg/osztály/szakminisztérium); katonai szolgálat; haderő, fegyveres erők; országúti pihenő; szertartás, istentisztelet, mise; szerviz, szervizelés, karbantartás, javítás; étkészlet, teríték, szerviz; adogatás, szerva; szerválás; (hivatalos) kézbesítés ige: szervizel, karbantart; szolgáltat, ellát; szolgál (vkit); kamatot fizet; párzik, párosodik (állat); meghág

set ige1: /sɛt/ tesz, letesz; helyez, elhelyez; elhelyezkedik; elhelyez (korba, környezetbe) (történetet, filmet); kirak (drágakővel), foglalatba tesz; kiszed (vmilyen betűformával); megterít (asztalt); megzenésít; tyúkot ültet; vet (magot), elültet (növényt); vitorlát bont/felvon; vmilyen állapotba juttat; vmilyen helyzetet/állapotot okoz/előidéz; vmilyen cselekvést elindít, vmire késztet; utasít vkit; feladatot ad/kitűz; (példát) teremt; (rekordot) állít; (időpontot) kitűz; megszab (árat, korlátot, stb.); beállít (berendezést, készüléket, órát/ébresztőt, stb.); igazít, megigazít; megszilárdul, összeáll, megalvad; megkeményedik, megköt; berak, becsavar (hajat szárításhoz); összeforr (törött csont); megmerevedeik (arc); lemegy, lenyugszik (égitest); beáll (egy irányba/fázisba) (apály, dagály, áramlás); (tüzet) okoz, felgyújt vmit; kötődik, megköt (gyümölcs); termést hoz; ül főnév2: /sɛt/ készlet; sorozat, garnitúra; felszerelés; társaság, csoport, csapat, banda; tanulókör; játszma, szett (tenisz); sorozat (testgyakorlásban); halmaz; elhelyezkedés; elrendezés, berendezés; beállítás, beigazítás; állás (ruháé); alkat, alak; gondolkodásmód; áramlat, áramlás; görbület; készülék (rádió, TV, stb.); díszlet; jelenetbeállítás; színtér, forgatási helyszín (film); berakás (hajé); dugvány, palánta; berakódott termés; simított vakolás (falon); osztóköz; betűköz; kőlap, kövezőkocka melléknév3: /sɛt/ előre megállapított/meghatározott; előírásos, előírt; változatlan, állandó, kötött; szilárd, állhatatos, makacs; merev, mozdulatlan; (fix) menü; kötelező (olvasmány); klisészerű, formális; készül vmire; kész vmire, felkészült vmire; határozottan ellene van; eltökélt vmire

seven /ˈsɛv(ə)n/ számnév: hét; hetes

several /ˈsɛv(ə)r(ə)l/ determináns, névmás: (kettőnél) több, néhány; számos melléknév: saját, egyéni; önálló, elkülönített; különböző; különféle; külön alkalmazott/tekintett

sex /sɛks/ főnév: szex; nemi aktus, közösülés; szexuális élet; nemi élet; nemi szervek; nem; nemiség; (vmelyik) nemhez tartozás/tartozók ige: nemiséget megállapít; nemi hovatartozást megállapít/tisztáz

share /ʃɛː/ főnév: rész; osztályrész; részesedés; kvóta; részvény; ekevas; részvényutalvány; részvényesi igazolvány ige: osztozik; részesedik; része van; megoszt

she /ʃiː/ névmás: ő (nőnem); ő (nem meghatározott nem esetén); az (nőnemű állatok és más nőneműnek tekintett főnevek esetén) főnév: nő; nőstény (összetételekben)

shoot /ʃuːt/ ige: lő, tüzel (fegyverből); meglő, lelő; rálő, agyonlő; vadászik; lövell, kilövell; kilő, kilök (magából); kivet, hajít, kidob; lerak (szemetet); hajt (bimbót); fényképfelvételt készít; forgat (filmet); injekciót ad be; megszúr vkit; rúg (labdát); kibök; rohan, száguld; szökell, repül; sarjadzik, nő, kialakul; nyilallik, szaggat (fájdalom) főnév: lövés; vadászat; vadásztársaság; vadászterület; új hajtás (növényen), sarjadék, sarj; zuhogó, zúgó; csúszda, surrantó; nyilallás; szemétlerakó (hely)

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü