Top 1000 / 8.2 lista

Top 1000: 8.2 lista

Előző Következő

report /rɪˈpɔːt/ ige: beszámol vmiről; tudósít, hírt ad vmiről; értesül vmiről; jelent, bejelent (hatóságnak); jelentést tesz vmiről; előterjeszt (törvényjavaslatot); jelentkezik, lejelentkezik (megérkezéskor, vmire készen, stb.); újra munkára/szolgálatra jelentkezik; jelent vkinek, felel vkinek (felettesnek) főnév: jelentés, beszámoló; jegyzőkönyv; tudósítás, riport; (iskolai) bizonyítvány, tanulmányi értesítő; döntvénytár; híresztelés; szóbeszéd; durranás, dörrenés, dördülés (robbanásé, puskáé, agyúé, stb.); jelentő, beszámolással tartozó (dolgozó); hír, hírnév

represent /rɛprɪˈzɛnt/ ige: ábrázol; mutat; kifejez; feltüntet; előad; elmond; alakít

require /rɪˈkwʌɪə/ ige: megkövetel; követel; kíván; kér; elvár; igényel; megkíván; szükséges; kell

research /rɪˈsəːtʃ/ főnév: kutatás (pl. tudományos, orvosi) ige: kutat, kutatómunkát végez

resident /ˈrɛzɪd(ə)nt/ főnév: lakos; állandó lakos; helybeli; helybeli lakos; telepes; brit politikai ügyvivő; brit diplomáciai képviselő; helytartó; rezidens; miniszter rezidens melléknév: lakó; bennlakó; tartózkodó; székelő

resource /rɪˈsɔːs/ főnév: forrás; végső eszköz; menedék; mentsvár; kikapcsolódás; pihenés; szórakozás; találékonyság; leleményesség

respect /rɪˈspɛkt/ főnév: tekintet; szempont; tekintetbevétel; figyelembevétel; tisztelet; vonatkozás; figyelem ige: tisztel; tekintetbe vesz; méltányol; tiszteletben tart; respektál; érint vmit; vonatkozik vmire

response /rɪˈspɒns/ főnév: válasz, felelet; felelés, válaszolás, válaszadás; reszponzórium (egyház); reagálás, reakció; érzelmi visszahatás; viszontérzés; behatással szembeni magatartás/viselkedés

responsibility /rɪˌspɒnsɪˈbɪlɪti/ főnév: felelősség

rest ige1: /rɛst/ pihen; alszik; szünetet tart (vmiben); pihentet; marad főnév1: /rɛst/ pihenés; nyugalom, nyugvás; alvás; nyugalmi állapot; pihenőhely; támasz, támaszték; támla, állvány; szünet, szünetjel ( zenében); maradék, maradvány

result /rɪˈzʌlt/ főnév: eredmény, következmény, folyomány; (jó) eredmény; (üzleti) eredmény; eredmény (versenyé, vizsgáé, stb.); kísérleti/számítási eredmény ige: következik, származik, ered vmiből; eredményez vmit, vezet vmire, végződik vmiben

return /rɪˈtəːn/ ige: visszatér, visszajön, visszaérkezik; visszatér (átv.) (vmire); újból/ismét jelentkezik; ismétlődik, megismétlődik; válaszol, felel; visszaad; visszaküld, visszajuttat; visszatesz, visszahelyez; viszonoz; visszafizet; hoz, jövedelmez; beszámol; jelent, bejelent; megválaszt (képviselőt) főnév: visszatérés, visszaérkezés; visszaadás, visszaszolgáltatás; visszaküldés; visszatérítés; visszatevés, visszahelyezés; megismétlődés, újra előfordulás; viszonzás; kiegyenlítés, ellenszolgáltatás; kárpótlás; bevétel; nyereség, haszon; üzleti forgalom; jövedelem; megválasztás (lépviselőé)

reveal ige1: /rɪˈviːl/ felfed, leleplez, elárul (titkot, információt, stb.); napvilágra hoz; felfed, feltár, láthatóvá tesz; megmutat; kinyilatkoztat, tanúságot tesz (isten/természetfeletti erő) főnév1: /rɪˈviːl/ a végén felfedett információ/mondanivaló, csattanó (filmben, műsorban) főnév2: /rɪˈviːl/ falnyílás oldala; ajtótok; ablaktok, káva

review /rɪˈvjuː/ főnév: áttekintés; visszapillantás; felülvizsgálat; számbavétel; szemle; ismertetés; bírálat; folyóirat; vizsgálat; recenzió ige: áttekint; átvizsgál; felülvizsgál; számba vesz; átnéz; szemlét tart; bírálatot ír; ismertetést ír; ismertet; könyvismertetést ír

right /rʌɪt/ melléknév: helyes; becsületes; igazságos, jogos; helyes, igaz; igaza van; kellő; megfelelő, alkalmas; (tarsadalmilag) fontos, előkelő; jó, kielégítő; jobb oldali; kész, teljes, abszolút; jobboldali (politika) határozószó: egészen, teljesen (hangsúlyozás); pontosan (vhol/vmikor); közvetlenül, mindjárt; azonnal; nagyon; helyesen, jól; megfelelően; jobbra; jobb oldalon főnév: a jó, a helyes; jog vmihez; forgalmazási jog; jobb oldal; jobb kéz felőli irány; jobb térfél (sportpályán); jobbszárny; jobbra fordulás; jobbra eső utca/bejárat; jobb ököl; jobbkezes ütés (box); jobboldal (politika) ige: felegyenesedik; visszatér a normál/eredeti helyzetébe; visszatérít a normál/eredeti állapotba; jóvátesz, helyrehoz; jóvátételt szolgáltat indulatszó: jó! rendben! (egyetértés kifejezése)

rise /rʌɪz/ ige: felemelkedik, felszáll; kel, felkel (égitest); ülést bezár/berekeszt; elnapol (tanácskozást, stb.); feltámad (halottaiból); emelkedik (út); kiemelkedik (domb); felbukkan (vízből); nagyobbodik, növekszik; erősödik, fokozódik; dagad, megdagad; duzzad, megduzzad; kel, megkel (tészta); előlép, emelkedik (társadalmi ranglétrán); ered, származik (vmiből, vhonnan); fellázad főnév: emelkedés, felemelkedés; felkelés; emelkedés, lejtő (úté); magaslat, domb; növekedés, nagyobbodás, szaporodás; fokozás, növelés; fizetésemelés, béremelés; előmenetel; felemelkedés, magasabbra jutás (anyagilag, társadalmilag); forrás, eredet

risk /rɪsk/ főnév: kockázat; veszély; rizikó ige: kockáztat; megkockáztat; reszkíroz

road /rəʊd/ főnév: út; úttest; országút; városi út; kocsiút; vasúti pálya; vágány; pályatest; vágat; alapvágat; tárna

rock főnév1: /rɒk/ szikla, szirt; kő, kődarab, nagyobb kavics (US); zátony; (átv.) akadály; kőzet ige2: /rɒk/ ringat; himbál; hintáztat; lenget; renget, megrenget; megrázkódtat; ring; himbálózik; leng; reng

role /rəʊl/ főnév: szerep; feladat; teendő; kötelesség

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü