Top 1000 / 8.1 lista

Top 1000: 8.1 lista

Előző Következő

receive /rɪˈsiːv/ ige: kap; átvesz; kézhez vesz; elfogad; vendégül lát; befogad; fog (adást); vesz (adást); megkap; fogadtatásban részesít

recent /ˈriːs(ə)nt/ melléknév: újabb keletű; nem régi; modern; legújabb; friss; mai; most keletkezett; minapi; korszerű; újszerű; jelenkori

recently /ˈriːsntli/ határozószó: nemrégiben; mostanában; nemrég; múltkor; minap; a minap; a napokban; az utóbbi időben; legutóbb; újabban

recognize /ˈrɛkəɡnʌɪz/ ige: felismer; elismer

record főnév: /ˈrɛkɔːd/ feljegyzés; jegyzőkönyv; okmány, okirat; emlékanyag (tsz.); előélet, priusz; szolgálati minősítés; hanglemez; csúcs, rekord; adatbázis sor/rekord ige: /rɪˈkɔːd/ feljegyez; megörökít; regisztrál; jelez, mutat (műszer); hangfelvételt készít; felvesz (vmit); rögzít (műsort)

reduce /rɪˈdjuːs/ ige: csökken; csökkent; redukál

refer /rɪˈfəː/ ige: céloz, utal, hivatkozik (vkire/vmire); folyamodik, fordul (vkihez/vmihez); vonatkozik (vkire/vmire), illet (vkit/vmit); (vkit vkihez) küld, utasít, utal; vki elé terjeszt vmit (döntésre, stb.)

reflect /rɪˈflɛkt/ ige: visszaver; visszatükröz; visszasugároz; tükröz, visszatükröz (átv.), kifejez; visszaverődik; visszatükröződik; töpreng, elmélkedik, gondolkodik (vmin)

refuse ige1: /rɪˈfjuːz/ visszautasít; megtagad; elutasít főnév2: /ˈrɛfjuːs/ hulladék; szemét; törmelék; értéktelen dolog; selejt; selejtes holmi; meddő; meddőhányó; visszautasított dolog; át nem vett darab; hulladék-; szemetes

regard /rɪˈɡɑːd/ ige: tart; tekint; néz; figyel; vonatkozik főnév: tekintet; szempont; vonatkozás; figyelem; tisztelet; megbecsülés; elismerés; tiszteletadás; pillantás; nézés; figyelembevétel; törődés; gondoskodás

region /ˈriːdʒ(ə)n/ főnév: vidék; terület

related /rɪˈleɪtɪd/ melléknév: kapcsolódó

relation /rɪˈleɪʃ(ə)n/ főnév: rokon; elbeszélés; elmondás; vonatkozás; kapcsolat; viszony; arány; kapcsolat, reláció (adattáblák között)

relationship /rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/ főnév: kapcsolat; összefüggés; rokonság

release /rɪˈliːs/ ige: elereszt, elenged; kiold, ledob (bombát); kienged (féket); szabadon bocsát (foglyot); enyhít, csökkent; megszabadít (fájdalomtól, szenvedéstől); forgalomba hoz, bemutat (filmet); felment, mentesít (kötelezettség alól); átruház főnév: szabadon bocsátás; eleresztés, elengedés; felmentés; felszabadulás (pl. energiáé); forgalomba hozatal ( filmé); átruházás, tulajdonátruházás; kioldás, ledobás (bombáé); kikapcsolás; kiakasztás (rugóé); kiengedés (féké); ütőrugó; árammegszakító; kapcsoló

religious /rɪˈlɪdʒəs/ melléknév: vallásos; vallási

remain /rɪˈmeɪn/ ige: marad; megmarad

remember /rɪˈmɛmbə/ ige: emlékszik; emlékezik; nem felejt el; eszébe jut; gondol

remove /rɪˈmuːv/ ige: eltávolít; levesz, levet (ruhát); elköltözik (vhova), kiköltözik; lakást/lakhelyet változtat; megszüntet, eltüntet, eloszlat; elbocsát (munkahelyről); távol esik vmitől; távoll áll vmitől, nagyon különbözik vmitől; vmilyen fokon leszármazott (rokon) főnév: távolság, távolsági fokozat; rokonsági fok; közbülső osztály (iskola)

replace /rɪˈpleɪs/ ige: helyettesít; eltávolít; helyettesít, kicserél (számítógépen adatot)

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü