Top 1000 / 7.5 lista

Top 1000: 7.5 lista

Előző Következő

purpose /ˈpəːpəs/ főnév: cél; szándék; terv ige: szándékol; tervez

push /pʊʃ/ ige: lök, tol, taszít; nyom, megnyom; hajt, sürget; feldicsér, reklámoz (árucikket); törekszik, törtet, erélyeskedik főnév: lökés, taszítás, tolás; döfés; szorult helyzet, válságos pillanat; erőfeszítés, igyekezet; energia; elbocsátás; protekció

put /pʊt/ ige: tesz, odatesz; rak, odarak; helyez, elhelyez; juttat vkit/vmi vhova; veszi az irányt/indul vhova (hajó); folyik vmerre (folyó); vmilyen állapotba/helyzetbe hoz; beleképzeli magát (helyzetbe); ír/nyomtat vmit vhova; megfogalmaz, kifejez vhogy vmit; helyez vmit vkire/vmire (átv.); hozzárendel (értéket, számot, stb.); becsül vmit vmennyire (pl. mennyiséget); dob, lök, vet (atlétika) főnév: dobás, lökés, vetés (atlétika); eladási opció

quality /ˈkwɒlɪti/ főnév: tulajdonság; minőség; jó minőség melléknév: minőségi, jó minőségű, márkás

question /ˈkwɛstʃ(ə)n/ főnév: kérdés; kétség, kétely; kétkedés; (vitás) kérdés, probléma ige: kikérdez; kérdéseket tesz fel; kihallgat; kétségbe von, vitat; megkérdőjelez; kételkedik vmiben; kifogásol vmit

quickly /ˈkwɪkli/ határozószó: gyorsan

quite /kwʌɪt/ határozószó: egészen, teljesen; nagyon, valóban, igazán; meglehetősen, eléggé indulatszó: úgy van! helyes! igaza van! hát persze!

race /reɪs/ főnév: verseny; lóverseny (tsz.); zuhatag, zúgó; vízvezető csatorna; faj; fajta ige: versenyez; gyorsan fut, siet, rohan, száguld; lóversenyez; versenyt fut, versenyez vkivel; futtat (lovat)

raise /reɪz/ ige: emel, felemel; megemel; magasra emel; épít, emel, felhúz (épületet); ébreszt, felébreszt; kelt, felkelt, felver; emel, felemel, növel, megnövel, fokoz; kiemel, előléptet; felvet, felhoz; tenyészt (állatot); termeszt (növényt); nevel, felnevel (vkit); összegyűjt, előteremt; felold, megszűntet (blokádot, stb.) főnév: emelés, fizetésemelés; emelkedés

range /reɪn(d)ʒ/ főnév: sor, sorozat; lő táv, lőtávolság; hallótávolság; hatótávolság; tér, térség; kiterjedés, terjedelem; kör, hatáskör; körzet, terület; (változási) tartomány; ingadozás; választék; (szabad) legelő (US); vadászterület; elterjedtségi terület (állaté, növényé); lőtér; (konyhai) tűzhely ige: sorakoztat, sorba állít; rendez, elrendez; osztályoz, besorol; ráirányít, rászegez (puskát, stb.); barangol, bejár (vidéket, stb.); fekszik, terjed, nyúlik; kóborol, vándorol; terjed (átv.), kiterjed

rate /reɪt/ főnév: arány, arányszám; mérték, fok, mérv; ár, árfolyam; szint; sebesség, gyorsaság; díj, díjtétel, díjszabás, tarifa; árszabás; szoba ára (hotelben); községi/helyi adó, pótadó; osztály, rang; kamatláb ige: becsül, értékel; megadóztat, adót vet ki; vhova sorol, vminek tekint; vminek számít; vmilyen osztályba tartozik/sorolják; megdorgál, lehord, leszid

rather /ˈrɑːðə/ határozószó: eléggé; inkább; egy kicsit; egy kevéssé; elég; meglehetősen

reach /riːtʃ/ ige: elér vmit; megfog; levesz (vmit); átad, átnyújt (vkinek vmit); elér, eljut, megérkezik (vhová); terjed, kiterjed (vhová); ér, nyúlik (vmeddig); elér (vmeddig); terjed, elterjed, nyúlik (vmeddig) főnév: kinyújtás (kézé); elérés (átv. is); kiterjedés; hatótávolság; hatáskör; felfogóképesség; folyószakasz

read /riːd/ ige: olvas; elolvas; tanulmányokat folytat; magyaráz; megmagyaráz; értelmez; megfejt; leolvas; jelez; mutat; vmilyen benyomást kelt; vhogyan hat; hangzik főnév: olvasott; olvasás; olvasással eltöltött idő; olvasással töltött idő; felolvasott

reader /ˈriːdə/ főnév: olvasó; felolvasó; docens; egyetemi docens; olvasókönyv; korrektor; nyomdai korrektor; előadó

real /riːl/ melléknév: valóságos; igazi; valódi; tényleges

reality /rɪˈalɪti/ főnév: valóság; realitás; tény; tények; élethűség; valószerűség

realize /ˈrɪəlʌɪz/ ige: megvalósít; ráébred; rájön; felfog; megért; tudatában van; tisztában van; végrehajt; pénzzé tesz; értékesít; elkel; elér; szerez; gyűjt

really /ˈrɪəli/ határozószó: valóban, valójában; igazán (hangsúlyozás); valóban, komolyan (tagadó választ várva); nagyon; teljesen indulatszó: igazán? tényleg? komolyan? (érdeklődés, meglepetés, kétség kifejezése); csakugyan? (ellenkezés); valóban! (egyetértés)

reason /ˈriːz(ə)n/ főnév: ok; indíték; ész; értelem; ésszerűség ige: gondolkodik; okoskodik; következtet; érvel; megindokol; fejteget

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü