Top 1000 / 6.2 lista

Top 1000: 6.2 lista

Előző Következő

might módbeli segédige1: /mʌɪt/ (may múlt ideje); (lehetőség/engedéy kifejezése) (függő beszéd); (lehetőség kifejezése) (nem teljesülő feltétel esetén); (bosszankodás) (vmi elmaradása miatt); (szándék kifejezése); (engedély kérése, udvarias kérés kifejezése); (információ kérése) (lekezelő, leereszkedő modorban); (lehetőség, javaslat kifejezése) főnév2: /mʌɪt/ erő; hatalom; képesség; erőszak

military /ˈmɪlɪt(ə)ri/ melléknév: katonai; hadi főnév: hadsereg; katonaság

million /ˈmɪljən/ számnév: millió

mind /mʌɪnd/ főnév: értelem, elme, ész; emlékezet; érzület; gondolkodásmód; lélek; szellem; kedv; akarat, szándék; elhatározás; vélemény ige: törődik (vmivel); figyelembe vesz (vmit); figyel (vkire/vmire); vigyáz (vmire); kifogásol, ellenez; felügyel, vigyáz (gyerekre)

minister /ˈmɪnɪstə/ főnév: református pap; miniszter; követ; lelkész; lelkipásztor; pap ige: szolgál; segít; szertartást végez; ellát; nyújt; szolgáltat

minute főnév1: /ˈmɪnɪt/ perc; pillanat; szögperc; ívperc; jegyzet; feljegyzés; memorandum melléknév2: /mʌɪˈnjuːt/ parányi; apró; pontos; aprólékos ige3: /ˈmɪnɪt/ percnyi pontossággal mér; feljegyez; lejegyez; jegyzőkönyvet vesz fel

miss /mɪs/ ige: elvét; elhibáz; eltéveszt; elmulaszt; elszalaszt; lemarad; nélkülöz; hiányol; nem talál (lövedék); mellémegy; rosszul sikerül; balul üt ki főnév: elhibázás; eltévesztés; elvétés; hiba; tévedés; hiány; veszteség

mix /mɪks/ ige: kever; összekever; vegyít; elegyít; keveredik; vegyül; érintkezik; összejár főnév: keverék; zűrzavar; felfordulás

model /ˈmɒd(ə)l/ főnév: minta; modell; sablon; mintakép ige: mintáz; megmintáz; képez; formál; alakít; modellál

modern /ˈmɒd(ə)n/ melléknév: modern; korszerű; újabb kori; mai

moment /ˈməʊm(ə)nt/ főnév: pillanat; időpont; erő; nyomaték; indíték; jelentőség

money /ˈmʌni/ főnév: pénz; fizetőeszköz; pénzérme; pénzjegy; bankjegy; papírpénz; összeg; pénzösszeg; vagyon; gazdagság; (pénzügyi) nyereség; bér, fizetés

month /mʌnθ/ főnév: hónap, naptári hónap; hónap (időtartam); négy hét

more /mɔː/ determináns, névmás: több (ezenfelül, még hozzá); több (nagyobb mennyiség, mérték) határozószó: -abb(an), -ebb(en) (középfok képzése); jobban (fok, mérték); több mint ...; ismét; többször (gyakoriság); mi több, sőt

most /məʊst/ determináns, névmás: a legtöbb; a legnagyobb része, a többsége vminek határozószó: leg- (felsőfok képzése); legjobban, leginkább; nagyon, igen, módfelett; majdnem

mother /ˈmʌðə/ főnév: anya, mama; anya-; létrehozó, forrás, szülőanyja (vminek) ige: anyai gondját viseli vkinek; anyáskodik (vki felett); szülöttjének vállal vkit

move /muːv/ ige: mozog; mozdul, megmozdul; mozdít, elmozdít; megy, halad; áthelyez (időpontot, sorrendet változtat); áthelyez (fájlt más mappába számítógépen); költözik, elköltözik; munkahelyet vált; lép (játékban bábuval); indul, elindul, útnak indul; siess!; gyorsan/sebesen halad; elad; vevőre talál; halad, (vhogyan) fejlődik; változtat, átvált (vmire) (véleményt, állapotot, tevékenységet, stb.); (vmilyen társaságban) mozog, forog (átv.); vmire indít/késztet vkit; lépéseket tesz (egy ügyben); meghat vkit; (érzést) kelt, gerjeszt; javaslatot/indítványt tesz; javaslatot/indítványt nyújt/terjeszt be; előterjesztést nyújt be; folyamodik vmiért (bizottsághoz, törvényszékhez); székel, ürít; megindítja a bélműködést főnév: mozgás, mozdulat; költözködés; lépés, cselekedet; húzás, manőver, taktika (sportban, játékban); lépés (játékban bábuval)

movement /ˈmuːvm(ə)nt/ főnév: mozgalom; mozgás; mozdulat; mozgalmasság; lendület; élénkség; tétel (zeneműé); működés; mozgató szerkezet; székelés; ürülés

movie /ˈmuːvi/ főnév: mozifilm; film; megindító

much /mʌtʃ/ determináns, névmás: sok; (kérdésben) mennyi?; (tagadva) nem sok határozószó: nagyon; sokkal, jóval; nagyrészt; sokszor (gyakran) (főleg kérdő és tagadó mondatokban)

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü