Top 1000 / 6.1 lista

Top 1000: 6.1 lista

Előző Következő

mark /mɑːk/ főnév: jel, nyom, jegy; vonás; cél, céltábla, célpont; márka, (gyári) jel; (megkülönböztető) jelzés; bélyeg; kézjegy; osztályzat, jegy; fontosság; mérték, szint; rajtvonal, start- ige: megjelöl, jelzéssel lát el; nyomot hagy (vmin); bélyegez; osztályoz (dolgozatokat); jelez, jellemez (vonás, tulajdonság); jelent; észrevesz; figyel, megfigyel; megjegyez (intelmet)

market /ˈmɑːkɪt/ főnév: piac, vásár; piactér, vásártér, vásárcsarnok; piac (kereskedelmi szféra); piaci kereslet, igény; piaci helyzet; szabadpiac; értékpapírpiac, tőzsde ige: hirdet, reklámoz; áruba bocsát; piacra visz; élelmiszert bevásárol

mass /mas/ főnév: tömeg (fiz.); egy nagy tömeg vmi; tömeg, gyülekezet; egy rakás, rengeteg; nagy csomó; mise melléknév: tömeges; tömeg- ige: összegyűjt; összegyűlik; halmoz, összehalmoz; összecsődül, tömegbe verődik, összegyűl; tornyosul (felhő)

match /matʃ/ főnév: párja vkinek/vminek (értékben, nagyságban, minőségben); mérkőzés, meccs; házasság; parti; gyufa ige: összemér, szembeállít; felér, vetekszik (vkivel/vmivel); férjhez ad; összeilleszt, összepasszít; vmihez illőt/passzolót talál; összehasonlít; illik, összeillik; összepasszol, megy vmihez; megfelelő/méltó vetélytársnak/ellenfélnek bizonyul; megfelel (egymásnak)

material /məˈtɪərɪəl/ főnév: anyag; ruhaanyag melléknév: anyagi; tárgyi; dologi; testi; fizikai; érzéki; anyagias; lényeges; fontos; lényegbevágó

matter /ˈmatə/ főnév: anyag; tárgy; téma; tartalom; ügy; dolog; kérdés; lényeg; kézirat; szedendő anyag; szedés; genny; váladék; baj ige: fontos; lényeges; számít; gennyezik; gennyesedik; gennyed

may módbeli segédige1: /meɪ/ -hat, -het, lehet (lehetőség); lehet hogy (, de ...); -hat, -het, szabad (engedély kérése, adása); bárcsak (óhaj, kívánság) főnév2: /meɪ/ galagonya

maybe /ˈmeɪbiː/ határozószó: esetleg

me /miː/ névmás: engem; nekem; én (igék és elöljárószók után)

mean ige1: /miːn/ úgy érti, azt akarja mondani hogy; jelent vmit, jelentése van; komolyan mond/gondol vmit; jelent vmit, jelentősége van; szán vmit vhogy; szándékozik/akar (vmit csinálni); szán vmit vkinek/vmire; a szándéka/magyarázata vminek; (általában) vmilyennek gondolják, tekintik; jelent vmit (vmi eredménye/következménye van); vele jár vmi, maga után von vmit melléknév2: /miːn/ zsugori, fukar, szűkmarkú; kicsinyes; undok, rosszindulatú; gonosz, aljas, erőszakos; szegényes, kopottas; hitvány, vacak; alacsony, silány (értelmi képességű); alacsony származású; kiváló, kitűnő; ügyes főnév3: /miːn/ átlag; középérték; középút melléknév3: /miːn/ átlagos; közép-; középszerű; közepes

measure /ˈmɛʒə/ ige: mér, megmér; kimér, lemér, felmér; mértéket vesz (vkiről); felbecsül; vmilyen méretű főnév: méret, nagyság; mérték, mértékegység; mérőedény; mérőrúd, mérőszalag; osztó; mérték, fok, határ (átv.); ütem, versmérték; intézkedés, rendszabály; lépés

media /ˈmiːdɪə/ főnév: média (újság, tévé, internet, stb.)

medical /ˈmɛdɪk(ə)l/ melléknév: orvosi; orvostudományi; egészségügyi; belgyógyászati főnév: orvostanhallgató; medikus

meet /miːt/ ige: találkozik

meeting /ˈmiːtɪŋ/ főnév: találkozás; találkozó; összejövetel, gyűlés; ülés; értekezlet; verseny, találkozó

member /ˈmɛmbə/ főnév: tag (családé, csoporté, stb.); szerkezeti tag/elem; kapcsolótag; csuklóelem; tag (kifejezésben), oldal (egyenletben); tag, végtag; hímvessző

memory /ˈmɛm(ə)ri/ főnév: memória; emlékezőtehetség; memória, memóriaegység (számítógép)

mention /ˈmɛnʃ(ə)n/ ige: említ; megemlít főnév: említés; megemlítés

message /ˈmɛsɪdʒ/ főnév: üzenet; közlés; értesítés; tanítás; mondanivaló; szóbeli üzenet; híradás; tudósítás; jóslás; jóslat; jövendölés; kinyilatkoztatás; evangélium; evangéliumi kinyilatkoztatás ige: üzen; ráüzen; üzenetet küld; üzenetet eljuttat; üzenetet továbbít; jelzésekkel továbbít; távírón továbbít; telefonon továbbít

method /ˈmɛθəd/ főnév: módszer; eljárás; mód; módozat; rendszer; rendszeresség

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü