Top 1000 / 5.5 lista

Top 1000: 5.5 lista

Előző Következő

live ige1: /lɪv/ él vmeddig; él, életben van; él, megél (vmilyen módon); átél, túlél vmit; él, fennmarad, megmarad (emlékezetben); él vmiért; él, lakik vhol/vkivel; tartanak vmit vhol melléknév2: /lʌɪv/ élő, életben levő, eleven; élő, egyenes (közvetítés, koncert, stb.); feszültség alatt levő (berendezés, vezeték); működőképes, éles (lövedék); égő, izzó (szén); játékban levő (labda); eleven, időszerű, aktuális (téma) határozószó2: /lʌɪv/ egyenesben, élőben

local /ˈləʊk(ə)l/ melléknév: helyi, helybéli (lakosság, újság, stb.); helyi (telefonhívás); helyi járatú (busz, stb.); helyi (jellegű); lokális, lokalizált; lokális (változó); helyi (hálózat nélküli) főnév: helybeli (ember, dolog); helyi lakos; helyi kocsma/vendéglő; helyi járat, helyi érdekeltségű járat; helyi (szakszervezeti) fiók/kirendeltség; saját számára kereskedő

long melléknév1: /lɒŋ/ hosszú (térben); hosszú (időben); (a megadott ideig) tartó; hosszan tartó, tartós, hosszadalmas; hosszútávú (emlékezet); terjedelmes (jelentés, lista, stb.); vmilyen hosszú (könyv, stb.); hosszú (magánhangzó); alacsony, kicsi (esély, valószínűség); tartós (befektetés); vételi, árfolyam-emelkedésre kalkuláló (pozíció); hosszú lejáratú (értékpapír); hosszú/alacsony alkoholtartalmú (frissítő ital); vminek bővében levő, vmivel jól ellátott főnév1: /lɒŋ/ hosszú időszak; hosszú hang; hosszú távú/tartós befektetés; vételi pozíció határozószó1: /lɒŋ/ hosszú ideje; régóta; hosszú időn át; hosszú ideig; sokáig, hosszasan; hosszan (labdát sportban), túl messzire ige2: /lɒŋ/ vágyódik, áhítozik, sóvárog (vmi után); óhajt, kíván, szeretne, akarna (vmit)

look /lʊk/ ige: néz, megnéz; tekint, megtekint; megszemlél; vminek néz/tekint; vminek látszik, tűnik, kinéz; néz vmerre (ház, ablak, stb.), kilátása/rálátása van vmire főnév: nézés; pillantás; tekintet; megtekintés; kinézet; megjelenés; külső; arckifejezés; stílus, divat indulatszó: nézd (figyelemfelhívás)

lose /luːz/ ige: elveszít; elveszteget; elmulaszt; elpocsékol; lekésik vmiről; lemarad vmiről; késik (óra); veszít; vereséget szenved; kikap

loss /lɒs/ főnév: elvesztés; veszteség; kár; elveszés; elkallódás; csökkenés

lot /lɒt/ névmás: sok, rengeteg, tömérdek; az egész; mind; az összes határozószó: nagyon, igen; sokkal; sokat főnév: csoport; brancs, társaság; aukciós tétel; sorsolás, sorshúzás; sorshúzásos választás; sors, osztályrész; parcella; parkoló (röv.); külső helyszín (filmforgatáshoz); autótelep, (autó) eladótelep ige: aukciós tételekre feloszt

love /lʌv/ főnév: szerelem; szeretet; semmi (teniszben) ige: szeret; szerelmes vkibe; élvezetet talál vmiben

low melléknév1: /ləʊ/ alacsony; mély; kis; csekély; alsó (helyzetben levő); alacsony (származású, rangú); alacsonyrendű; alsóbbrendű, alantas, közönséges; aljas; gyenge, erőtlen, rossz (állapot); lehangolt, rosszkedvű; halk, csendes; mély (hang) határozószó1: /ləʊ/ alacsonyan; mélyen; halkan; mély hangon; gyengén ige2: /ləʊ/ bőg (tehén) főnév2: /ləʊ/ tehénbőgés

main /meɪn/ melléknév: fő-; legfontosabb; leglényegesebb főnév: erő; nyílt tenger; szárazföld; tápcsatorna; főcsatorna; fővezeték; gyűjtősín; fővonal; főárboc

maintain /meɪnˈteɪn/ ige: fenntart; visel; megőriz; folytat; tanúsít; eltart; gondoskodik; karbantart; gondoz; kezel; támogat; megvéd; képvisel

major /ˈmeɪdʒə/ melléknév: nagyobb; fontosabb; fő-; idősebb főnév: őrnagy; főtantárgy; szaktárgy; nagykorú; dúr hangnem; ágazat

majority /məˈdʒɒrɪti/ főnév: többség; szótöbbség; szavazattöbbség; nagykorúság; őrnagyi rang

make /meɪk/ ige: csinál, készít; átalakít, átdolgoz vmivé; megfogalmaz, formába önt; elkészít (ételt); megágyaz; tüzet rak; (áramkört) kiegészít/bezár; teremt, megteremt, létrehoz; tesz vkit/vmit vmivé/vmilyenné; tesz, csinál vmit, (vmilyen hangot) ad; kifejez, tesz (ötletet, kérést, stb.); köt (házasságot); kinevez; vmilyennek mutat, láttat; sikeressé tesz; kényszerít vkit vmire; késztet vkit vmire; alkot/képez vmit; kitesz (összeget); válik/lesz vmi belőle (alkalmas vmire); vél/becsül vmennyinek; megállapodik vmiben; keres (pénzt); (időben) odaér vhova, elér (vonatot, stb.); sikeres lesz; sikerül túlélni/biztonságba kerülni; bekerül vhova; elér (rangot); vmerre veszi az irányt; indul/készül vmit tenni; lefektet vkit, szexre rávesz vkit főnév: gyártmány, márka; forma, kivitel, elkészítési mód; áramkör zárása, csatlakoztatás

male /meɪl/ melléknév: férfi; hím; hím-, férfi-; porzós/hím (növény); apa- (-csavar, stb.) (anya részbe illő alkatrész) főnév: férfi; hím; porzós/hím növény

man /man/ főnév: férfi; munkás; legénység; férj; kedves, szerető; (az igazi) férfi; az embere vkinek (a keresett/üldözött bűnöző); szolga, inas; hűbéres, vazallus; ember; emberiség; feljebbvalók; bábu (társasjátékban) ige: működtet, kiszolgál (helyet, gépet); véd (erődöt); (emberrel) ellát; megerősít, bátorít indulatszó: ember! (meglepetés, csodálat, stb. kifejezése)

manage /ˈmanɪdʒ/ ige: kezel; irányít; igazgat; vezet; intéz; sikerül; megbirkózik; boldogul; gazdálkodik

management /ˈmanɪdʒm(ə)nt/ főnév: vezetés; intézés

manager /ˈmanɪdʒə/ főnév: igazgató; ügyvezető; osztályvezető; intéző; menedzser; edző; impresszárió; pártvezér; jó gazda; takarékos ember; beosztó ember

many /ˈmɛni/ determináns, névmás, melléknév: sok; számos főnév: a többség (embereké)

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü