Top 1000 / 5.4 lista

Top 1000: 5.4 lista

Előző Következő

lead ige1: /liːd/ vezet (vkit/vmit kézen fogva/kötélen, stb.); vezet (vkit vhova) (előtte/mellette haladva); vhová vezet/visz (út); vezet vkit vmi, motivál; rábír, rávesz, késztet vkit vmire; vezet vmire/vmihez (következményhez), eredményez; vezényel, parancsnokol; vezet, irányít (csoportot, országot, vitát, stb.); vezet (zenei együttest); beindít, mozgásba hoz (folyamatot); kezd vmivel (beszámolót, szöveget, stb.); támad (vmelyik kézzel/ököllel); kezd, hív (kártyában); vezet (versenyen); vezet, élen halad (az első/legjobb vmiben); vmilyen életet él/folytat főnév1: /liːd/ vezető szerep, élen járás, elsőség; hasznos/nyomravezető információ; nyom (nyomozásnál); (leendő) (üzleti) lehetőség/ügyfél; hívó (kártyában); hívás (kártyában); vezetés, első hely (versenyben); vmennyi előny (versenyben); főszerep (filmben, színdarabban); vezető szerep; főszereplő; vezető-; főhír, vezetőhír; a hír bevezető összefoglalása; póráz; (elektromos) vezeték, kábel; menetemelkedés (csavaré); malomárok, malomcsatorna; csatorna (jégmezőben) főnév2: /lɛd/ ólom; ólom-; ólomlemez (tetőre); ólomtető; ólomkeret (ablaké); mérőón; grafit, ceruzabél; sorköz (szedésben)

leader /ˈliːdə/ főnév: vezető; vezér; karvezető, karmester; vezércikk; vezérhajtás, vezérág; befűzővég

learn /ləːn/ ige: tanul; megtanul; értesül; megtud; tapasztal

leave ige1: /liːv/ eltávozik vhonnét; elhagy (helyet); (véglegesen) elhagy (helyet); elhagy, otthagy (iskolát, munkahelyet); hagy vhol, otthagy vhol; hagy/otthagy vkinek vmit; marad vmiből; elhagy vkit (partnert/házastársat); hátrahagy vkiket (halála után); örökül hagy; hagy vmit (vmilyen helyzetben/állapotban); magára hagy, cserben hagy vkit; nyomot hagy; hagy vkire (döntést, választást, stb.) főnév1: /liːv/ (a következő játékosnak hagyott) állás főnév2: /liːv/ eltávozás, eltávozási engedély; szabadság (munkahelyről); engedély ige3: /lēv/ leveleket hoz, lombosodik

legal /ˈliːɡ(ə)l/ melléknév: jog-; törvényes; jogos; jogszerű; megengedett; legális; jogi; törvényben gyökerező; törvényszerű; bírói; bírósági; törvényszéki; mózesi törvény szerinti

less /lɛs/ determináns, névmás: kevesebb (mennyiség); kisebb (rész, hányad); kevesebb (számban) melléknév: kisebb angú, kevésbé fontos/jelentős határozószó: kevésbé, nem annyira; kevesebbet; kisebb mértékben; közel sem; messze nem, egyáltalán nem elöljárószó: vmi levonása előtt; mínusz

let ige1: /lɛt/ enged, megenged; hagy, eltűr; javaslat, ötlet kifejezése; hadd ..., felajánlása vminek; legyen ... (óhaj/előfeltevés); bérbe ad, kiad főnév1: /lɛt/ bérbeadás, bérlet; bérbeadó dolog főnév2: /lɛt/ semmis/necces ütés ige2: /lɛt/ akadályoz, gátol

letter /ˈlɛtə/ főnév: levél

level /ˈlɛv(ə)l/ főnév: szint; nívó; szintvonal; épületszint; szint, színvonal (mennyiségi, minőségi, fokozati, stb.); szint (társadalmi, morális, stb.); szint (hierarchiában); szintező, vízszintező; szintezőműszer; síkság, rónaság; vízszintes felület/terület; felszín melléknév: sík, egyszintű; vízszintes; csapott (kanál, bögre, stb.); szintbeli; azonos szinten/magasságban levő; azonos (relatív) helyzetben/pozícióban levő; egy vonalban levő; egyenlő/azonos helyzetű/ponteredményű (versenyben); azonos szinten levő/maradó, változatlan; kiegyensúlyozott, egyenletes ige: elegyenget, lesimít, planíroz; szintez, vízszintessé tesz; lerombol, a föld színével egyenlővé tesz; (ismét) vízszintesen repül; vízszintessé válik (út, lejtő, emelkedő, stb.); egy szinten megállapodik, szintbe áll; kiegyenlít (versenyben); felemeli/leviszi a szintet (egy szintre hoz vmivel); rászegez, ráirányít (fegyvert); nekiszegez (kritikát, vádat); őszinte, nyílt, becsületes vkivel; szinteltérést megállapít

lie /lʌɪ/ ige: fekszik; hever; hazudik; elterül; horgonyoz; vesztegel főnév: hazugság; fekvés; helyzet; tanya; vacok

life /lʌɪf/ főnév: élet; lét; vmilyen élet (iskolai, magán-, stb.); életrajz, élettörténet; élet, életidő (vkié); élethossz; fennállás; élettartam; életfogytiglan (büntetés); életerő, életkedv; élethű ábrázolás, életből vett alak (művészet)

light /lʌɪt/ főnév: fény, világosság; megvilágítás; fény, fényforrás; lámpa; tűz; láng; ablak, ablaknyílás ige: gyújt, meggyújt (tüzet, lámpát); begyújt (gázt); világít, megvilágít; meggyullad (tűz, lámpa); kiderül, kivilágosodik; leszáll (lóról, kocsiról); rászáll, felszáll (vmire) melléknév: világos, jól megvilágított; ragyogó, csillogó, tiszta; sápadt, halvány (színű); szőke; könnyű (átv. is); könnyed, elegáns; szelíd, finom, tapintatos; jelentéktelen, gyenge (szellő, fagy); enyhe (betegség, büntetés); nem hangsúlyos (szótag); léha, könnyelmű

like elöljárószó1: /lʌɪk/ olyan mint; úgy mint, ugyanúgy mint, ahogy; vmihez hasonlóan, valamiként; ahogy várható/jellemző vkire/vmire; milyen (kérdésben); így, úgy; úgymint; mint például kötőszó1: /lʌɪk/ úgy mint; mint ahogy; úgy mintha főnév1: /lʌɪk/ (hozzá) hasonló (dolog/személy); iyen, olyan (dolog) (meglepetés/hangsúlyozás) melléknév1: /lʌɪk/ hasonló; ilyen, olyan, akkora; hasonlító; az eredetihez hű/hasonlító (kép, stb.) határozószó1: /lʌɪk/ hogy úgy mondjam ...; mondja vki (mondom én, stb.) (hozzáállás vmihez); úgy mint, ahogy ige2: /lʌɪk/ szeret, kedvel; tetszik vkinek vmi; kedvel, tetszikel (szociális média); akar, óhajt, kíván vmit; szeretne ... (udvarias forma); nem szeretne (ellenkezés, vonakodás kifejezése); választ vmit magának, előnyben részesít vmit; szól vmit vmihez, vesz/tekint vmit vhogy (kérdésben) főnév2: /lʌɪk/ kedvelt dolgok; kedvelés, tetszikelés (szociális média)

likely /ˈlʌɪkli/ melléknév: valószínű; feltehető; megfelelő; sokat ígérő; lehetséges határozószó: valószínűleg

limit /ˈlɪmɪt/ főnév: határ; korlát; határoló; ütköző; határpillér; határérték; limes ige: korlátoz; megszorít; határol; elhatárol; határt szab

line főnév1: /lʌɪn/ vonal; vonal, szakasz; útvonal, útirány; vonás, arcvonás; körvonal, kontúr; grafikonvonal, térképvonal; startvonal; célvonal; gólvonal; az Egyenlítő; (képzeletbeli/fogalmi) határvonal; (képernyő) sor (pl. TV-n); spektrumvonal; betű alapvonal; vonal-, vonalas; hangjegyvonal, kottavonal; hangsor, dallam; kokaincsík, drogcsík, drogadag; (adott célra szolgáló) zsinór, kötél, huzal, vezeték, stb.; telefonvonal; vágány, sín; vasútvonal; közlekedési társaság (hajó-, repülő-, busz-, stb.); sor (írott, nyomtatott), szövegsor; verssor, költeménysor, dalsor; szöveg (egy színészé); (iskolai büntetésből írt sorok); sor; sorbanállás, várósor; vérvonal; számazási ág, leszármazás; sor, sorozat (hasonló dolgokból); áruféleség, árufajta; termékvonal; tevékenységi ág/terület; szakma, mesterség; irány; vonal, (cselekvési/gondolkozási) mód; vonal, irányvonal; politikai irányvonal; szöveg, mondás (túlzás/valótlanság); arcvonal; csatasor; reguláris katonaság, sorkatonaság ige1: /lʌɪn/ szegélyez (pl. utat); sorakozik, sorba áll; sorakoztat, sorba állít; vonalaz, megvonalaz; vonalkáz; csíkoz, barázdál (arcot, homlokot, stb.) ige2: /lʌɪn/ bélel, bebélel (ruhát); bevon, kibélel vmivel vmit; burkol, beburkol (pl. felületet)

link főnév1: /lɪŋk/ kapcsolat (emberek, dolgok, stb. között); összefüggés; (kommunikációs) kapcsolat, összeköttetés; (közlekedési) kapcsolat, összeköttetés; kapcsoló utasítás/kód; hiperlink (a weben); láncszem, lánctag; hosszmérték (7.92 inch) ige1: /lɪŋk/ összeköt, kapcsolatba hoz; összecsatol, összeköt (fizikailag); összeláncol, összefűz; összelinkel (weben); egybefon; összekapcsol főnév2: /lɪŋk/ fáklya

list /lɪst/ főnév: lista, jegyzék, névsor, lajstrom; küzdőtér (tsz.); szegély, posztószél; oldalra dőlés (hajóé) ige: listáz; jegyzékbe vesz, besorol; bevarr, bevon (posztóval); katonának áll; oldalára dől (hajó)

listen /ˈlɪs(ə)n/ ige: hallgat; figyel

little /ˈlɪt(ə)l/ melléknév: kicsi, kis, kicsiny; apró, pici; kevés, csekély; kicsi, kis (fiatal); kis, rövid, kevés (idő, távolság); kis, jelentéktelen, lényegtelen determináns, névmás: egy kevés, egy kis (mennyiség); egy kis (idő, távolság); kevés (hangsúlyozás) határozószó: egy kicsit, egy kissé; kevéssé; kis/csekély mértékben; nem sokszor, ritkán; alig; egyáltalán nem

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü