Top 1000 / 5.1 lista

Top 1000: 5.1 lista

Előző Következő

hour /ˈaʊə/ főnév: óra

house főnév: /haʊs/ ház, lakóház; családi ház; háznép; uralkodóház, dinasztia; -ház; üzlet, üzletház; tőzsde; vendégház, vendéglő; bordélyház; színház; (színházi/mozi) előadás; rendház, imaház; kollégium, internátus; képviselőház melléknév: házi- (állat); házi-, szervezeti- ige: /haʊz/ elszállásol; elhelyez; helyet biztosít vminek; rögzít, befogat (foglalatba, furatba, stb.)

how /haʊ/ határozószó: hogy; hogyan; miképpen; miként; mi módon; milyen (érdeklődés körülményekről, jellemzőkről, stb.); hogy (van, érez vmivel kapcsolatban); mennyire; milyen mértékben; hány, mennyi, milyen (rákérdezés mennyiségre, méretre, korra); mennyire (hangsúlyozás); ahogy, ahogyan

however /haʊˈɛvə/ határozószó: bár, ámbár; azonban, mégis, ennek ellenére; bárhogy, akárhogy, akárhogy is; bármennyire, akármennyire

huge /hjuːdʒ/ melléknév: hatalmas, óriási, igen nagy; igen sok, temérdek

human /ˈhjuːmən/ melléknév: emberi főnév: emberi lény

hundred /ˈhʌndrəd/ számnév: száz

I /ʌɪ/ névmás: én

idea /ʌɪˈdɪə/ főnév: eszme; ötlet; gondolat; elgondolás; elképzelés; fogalom; képzet; terv; érzés; sejtés; gyanú; kép; ismeret

identify /ʌɪˈdɛntɪfʌɪ/ ige: azonosságot megállapít; azonosít; felismer; ráismer; azonosnak tekint; egynek tekint; felfed; leleplez

if /ɪf/ kötőszó: ha, amennyiben; feltéve hogy; ha ... volna (múlt idővel) (ha vmi lett/történt volna); ha, amikor, valahányszor (akkor mindig); ha ... is, akkor is ha; nem számít ha; hogy (vajon) ...-e (közvetett kérdésekben); ha ...-e (udvarias kérésekben) (módbeli segédigékkel); ha ... (vélemény kifejezése); hát (nem ...) (meglepődés/megbánás/sajnálkozás kifejezése); ha egyáltalán; ha ... is (nem lényeges); bár, habár (melléknév/határozószó előtt szembeállítás/kontraszt kifejezése) főnév: ha, feltétel

image /ˈɪmɪdʒ/ főnév: kép; szobor; képmás; hasonmás; arcmás; tükörkép; összkép; elképzelés; képzet; hasonlat; szókép ige: lefest; ábrázol; képet fest; visszatükröz; szimbolizál; megtestesít

impact főnév: /ˈɪmpakt/ ütközés; nekiütődés; hatás; kihatás; behatás; befolyás; becsapódás ige: /ɪmˈpakt/ ütődik; ütközik

important /ɪmˈpɔːt(ə)nt/ melléknév: fontos; befolyásos (vki); jelentős (művész/alkotás)

improve /ɪmˈpruːv/ ige: megjavít, tökéletesít; fejleszt, továbbfejleszt; kihasznál (alkalmat); halad (átv.), fejlődik

in /ɪn/ elöljárószó: -ban, -ben, -ba, -be (hely); -ban, -ben, folyamán, vmennyi idő alatt; vmennyi idő múlva/időn belül; -ban, -ben (vmilyen állapotban/körülmények között); -va, -ve, -val, -vel, vminek a megtételével (ok); -ban, -ben (vminek a részeként/részét alkotva); -ban, -ben (vmilyen csoportosításban, elrendezésben); -ban, -ben (vmilyen öltözékben); vmilyen módon beszél/kifejez/ír (vmit); -va, -ve (vmire reagálva, vmire válaszolva); -ban, -ben (egy adott tárggyal/tevékenységgel kapcsolatosan) határozószó: be (vhova); benn (vhol); benn (munkában, otthon, a szokott helyen, stb.); benn, benyújtva (irat/dokumentum, beküldve vhova); benn (a megérkezés helyén) (közlekedés); emelkedőben, legmagasabb ponton (dagály) melléknév: bent levő (otthonában/irodájában); divatos; (játéktéren) belülre eső (labda)

include /ɪnˈkluːd/ ige: tartalmaz; magában foglal; belevesz; beleért; beleszámít; beszámít; bevesz, bevon vkit/vmit (vmilyen csoportba); kihagy vkit (tevékenységből, csoportból)

increase ige: /ɪnˈkriːs/ növel, gyarapít; nagyobbít; emel, fokoz; növekszik, nő; gyarapodik; nagyobbodik; emelkedik, fokozódik főnév: /ˈɪŋkriːs/ növekedés; gyarapodás; nagyobbodás; erősödés, emelkedés, fokozódás

indeed /ɪnˈdiːd/ határozószó: valóban, igazán; tényleg, csakugyan; sőt még ... is; csakugyan? tényleg?

independent /ɪndɪˈpɛnd(ə)nt/ melléknév: független; szabad; autonóm; önálló; anyagilag független; fesztelen; merész; pártonkívüli

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü