Top 1000 / 4.3 lista

Top 1000: 4.3 lista

Előző Következő

form /fɔːm/ főnév: alak, forma; test, testalkat; külső, külsőség; megjelenési forma; alak, szóalak (nyelvtan); létforma; fajta, változat; (művészeti, irodalmi) forma; módosulat; formaság, formalitás, előírás; formális/előírt módszer/eljárás; bevett formula, konvenció; űrlap, kérdőív; (iskolai) osztály (első, második, stb.); forma, erőnlét, kondíció (sport); papírforma (pl. ló-/agárversenyen); hangulat, lendület; priusz, (büntetett) előélet; támla nélküli pad, iskolai pad; nyomóforma; fészek, vacok, nyúlüreg; zsalu, zsaluzat, zsaluzás ige: alakít, létrehoz; alkot, képez; kialakul, formálódik, létrejön; (kapcsolatot) kialakít; (szavakat, hangokat) formál; (új szót) alkot; formál, alakít, kialakít (vmilyen formát); formáz, vmilyen formája van; alakzatba rendez/rendeződik; formál (véleményt, jellemet, stb.)

former /ˈfɔːmə/ melléknév: korábbi

forward /ˈfɔːwəd/ határozószó: előre; tovább melléknév: elülső; előre haladó; korai; koraérett; haladó szellemű; buzgó; arcátlan; pimasz főnév: csatár ige: továbbít; elküld; szállítmányoz; előmozdít; elősegít; hajtat

four /fɔː/ számnév: négy

free /friː/ melléknév: szabad, ráérő, nem elfoglalt; ingyen, ingyenes; szabad, korlátozás nélküli; szabad, nem foglalt, nincs használatban; szabad, szabadlábon van; mentes vmitől; akadálytalan határozószó: ingyen, ingyenesen; szabadon ige: kiszabadít; megszabadít vkit vmitől; szabaddá tesz, módot ad vkinek vmire; felszabadít; mentesít; szabadon enged vkit/vmit

friend /frɛnd/ főnév: barát; barátja vkinek; pártolója vkinek; pártfogó; jóakaró; kvéker

from /frɒm/ elöljárószó: -tól, -től, -ról, -ről, -ból, -ből (térbeli, sorrendbeli kiindulópont); -tól, -től (távolság vmitől); -tól, -től (kezdő időponttól); -ból, -ből (eredet, származás); -ből, -ből (keletkezési idő jelzése); -ról, -ről, -ból, -ből (az kiinduló értékről/állapotból); -tól, -től, -ből, -ből (egy adott pozícióból/nézőpontból); -ból, -ből (készül/van vmiből); -ről, -ről, -tól, -től (eltávolítás, elválasztás); -tól, -től (megelőzés, védelem vmitől); -tól, -től, miatt, következtében; -ból, -ből (információforrás); -tól, -től (megkülönböztetés/összehasonlítás jelzése)

front /frʌnt/ főnév: homlok; arc; előrész, elülső rész, eleje vminek; homlokzat; arcvonal, harcvonal; első vonal, front; mozgalom, front (átv.); (időjárási) front; fedőszerv, fedőnév; parti sétány; viselkedés, magatartás, kiállás melléknév: első, elülső, mellső ige: vmire néz (ház, stb.); szembeszáll, szembenéz (ellenséggel, veszéllyel); homlokzatot kiképez; arcvonalba fejlődik/sorakozik

full /fʊl/ melléknév: teli, tele, telt; telt, kövérkés; teljes, hiánytalan; bőséges, kiadós; bő (ruha); buggyos (ujj) határozószó: teljesen, nagyon, egészen; pont, pontosan, éppen főnév: teljesség ige: bőre varr; puffosra készít; ráncokba/redőkbe rak; puffosodik; telik (hold)

fun /fʌn/ főnév: szórakozás; (jó) mulatság melléknév: szórakoztató; mulatságos

function /ˈfʌŋ(k)ʃ(ə)n/ főnév: függvény; funkció; hivatás; rendeltetés; feladat; szerep; működés; tisztség; kötelesség; összejövetel; gyűlés; estély; tevékenység ige: működik; ténykedik; ellátja hivatalát; jár (gép); üzemben van

fund /fʌnd/ főnév: alap; forrás; tőke ige: tőkésít; befektet

further /ˈfəːðə/ határozószó: tovább (térben, időben) ('far' középfoka); tovább (többre, nagyobb mértékre/fokra) melléknév: (még) további (több) ige: támogat; elősegít; előmozdít

future /ˈfjuːtʃə/ főnév: jövő; jövő idő melléknév: jövőbeli; jövendő; leendő

gain /ɡeɪn/ ige: elnyer; szerez; megszerez; nyer; keres; siet (óra); hízik; elér; megérkezik vhova; előnyére van; hasznára van; hasznot húz vmiből; gyarapszik főnév: nyereség; haszon; előny; gyarapodás; növekedés; nagyobbodás; erősítés; sietés (óráé); csapfészek; csaplyuk

game /ɡeɪm/ főnév: mulatság; játék; tréfa; játék, gém (teniszben); játszma; vállalkozás, terv, játszma (átv.); vad (állat); vadpecsenye ige: pénzben játszik

gene /dʒiːn/ főnév: gén

general /ˈdʒɛn(ə)r(ə)l/ melléknév: átfogó, általános (a legtöbb/minden embert/dolgot érintő); általános (nem specializált); közös, köz-; általános, általánosan érvényes, egyetemes; általános, szokásos, megszokott; határozatlan, megközelítő; általános (nem részletes) (információ, leírás, stb.); fő- főnév: tábornok; hadseregtábornok; vezérőrnagy, altábornagy; generális (rendé); a nagyközönség, a közvélemény

generally /ˈdʒɛn(ə)rəli/ határozószó: általában

generation /dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n/ főnév: nemzedék; generáció; generálás

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü