Top 1000 / 3.5 lista

Top 1000: 3.5 lista

Előző Következő

even melléknév1: /ˈiːv(ə)n/ sík, sima, lapos; egy szintben/vonalon levő; vízszintes; egyenlő; kiegyenlített; egyenletes; kiegyensúlyozott (ember); páros (szám) ige1: /ˈiːv(ə)n/ elegyenget; szintbe/vonalba hoz; kiegyenlít; kiegyensúlyoz határozószó1: /ˈiːv(ə)n/ még ... is (meglepő dolog hangsúlyozása); még (hangsúlyozás összehasonlításkor) főnév2: /ˈiːv(ə)n/ est, este

event /ɪˈvɛnt/ főnév: esemény; eset; sportesemény; versenyszám

ever /ˈɛvə/ határozószó: valaha; valamikor; mindig; egyre; örökké

every /ˈɛvri/ determináns: mindegyik, minden egyes; minden (gyakoriság); minden (amennyi csak lehetséges) (hangsúlyozás)

everyone /ˈɛvrɪwʌn/ névmás: mindenki

everything /ˈɛvrɪθɪŋ/ névmás: minden

evidence /ˈɛvɪd(ə)ns/ főnév: bizonyíték; kézzelfoghatóság; szemmel láthatóság; nyilvánvalóság; nyilvánvaló volta vminek; bizonyosság; bizonyság; tanúbizonyság; tanújel; nyom; bizonyítás; tanúvallomáson alapuló bizonyíték; lelet; tanú ige: bizonyít; tanúskodik vmiről; tanúsít; nyilvánvalóvá tesz; jelentkezik; megnyilatkozik; vall; bizonyítékul szolgál; elárulja magát; evidenciában tart vmit; tanúskodik; tanúvallomást tesz

exactly /ɪɡˈzak(t)li/ határozószó: pontosan

example /ɪɡˈzɑːmp(ə)l/ főnév: példa

executive /ɪɡˈzɛkjʊtɪv/ melléknév: végrehajtási; végrehajtó; közigazgatási; adminisztratív főnév: végrehajtó hatalom; főelőadó; vezető; igazgató

exercise /ˈɛksəsʌɪz/ főnév: gyakorlás; gyakorlat; feladat; testgyakorlás; testmozgás; dolgozat ige: gyakorol; űz; folytat; gyakoroltat; gyakorlatoztat; edz; gyakorlatozik; sétál; mozog

exist /ɪɡˈzɪst/ ige: létezik; él; van; fennáll

expect /ɪkˈspɛkt/ ige: elvár; remél; vár; valószínűnek tart; számít vmire; gondol; hisz; előre lát; elébe néz; biztosra vesz

experience /ɪkˈspɪərɪəns/ főnév: tapasztalat; élmény ige: tapasztal

explain /ɪkˈspleɪn/ ige: megmagyaráz; magyaráz; kifejt; indokol; tisztáz

express ige1: /ɪkˈsprɛs/ kifejez melléknév2: /ɪkˈsprɛs/ nyílt, világos; pontos, tüzetes; kifejezett; gyors, expressz főnév2: /ɪkˈsprɛs/ gyors küldönc; futár; expressz; gyorsvonat

extend /ɪkˈstɛnd/ ige: meghosszabbít; megnagyobbít; kiterjeszt; növel; ad; nyújt; terjed; elterül; nő; terít; kibővít

eye /ʌɪ/ főnév: szem; tekintet, pillantás; figyelem, figyelés; vélemény, nézet; nyílás, lyuk, karika, gyűrű; szem (pávatollon, lepkeszárnyon); rügy, csíra, szem; virág közepe; hurrikán közepe; hajó orra; tű lyuka/foka; fűzőkarika; kötélszem, hurok ige: (közelről/figyelmesen) néz, megnéz; szemügyre vesz; figyel, szemmel tart; végigmér, mustrál vkit; csábos pillantásokat vet vkire (közelebbi/szexuális érdeklődést tanúsít)

face /feɪs/ főnév: arc; ábrázat, arckifejezés; (vmilyen) arca vminek (jelleg/aspektus/vonás); elülső oldal, előoldal; elölnézet; oldal, lap (idomé); (hegy-, szikla-) oldal; homlokzat; előlap, számlap; kártya előoldala; fejoldal (érméé); (vmilyen) arc (személy); betűtípus (röv.) ige: arccal néz/fordul vmi felé; szemben áll vkivel/vmivel; néz vmire, néz vmi felé; (jobbra/balra) át! (katonaság); szembenéz, számol vmivel; (nehéz helyzet) elé néz; szembekerül vmivel; szembeszáll, dacol vmivel, kiáll vkivel szemben; burkol, borít (vmivel); vakol

facility /fəˈsɪlɪti/ főnév: könnyűség; könnyedség; képesség; adottság; tehetség

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü