Top 1000 / 2.1 lista

Top 1000: 2.1 lista

Előző Következő

between /bɪˈtwiːn/ elöljárószó: (két hely/dolog) között, közt, közte, közé; (két időpont) között, közben, közé; (két érték) között; között, közt (kapcsolat, megosztás, választás, stb.) határozószó: között, közt, közte, közé (két helynek/dolognak); (két időpont) között

beyond /bɪˈjɒnd/ elöljárószó, határozószó: túl, túlra (a túlsó felén/felére); túl, kívül (a fizikai határon/hatókörön); túl, felett (kiterjedtebb, extrémebb; messzebb érő); túl (egy időponton, eseményen), (egy időpont, esemény) után; túl, túlra (egy ponton/szinten); túl (mennyiségen), több mint vmi; lehetetlen (vmit megtenni); túl (képességen), meghalad (képességet); túl (eltekintve vmitől, kivéve vmit), vmin kívül (családon/munkán/stb.) főnév: túlvilág; másvilág; az ismeretlen

big /bɪɡ/ melléknév: nagy; terjedelmes; testes

bill főnév1: /bɪl/ számla; törvényjavaslat; műsorszám, darab (színházban, moziban); bankjegy; plakát, falragasz; hirdetőcédula, reklámcédula ige1: /bɪl/ műsorra tűz; fellépőként szerepeltet; hirdet/leír vkit/vmit vhogy; számláz; számlát kiállít; számlát küld vkinek; kiszámláz, felszámít (költséget) főnév2: /bɪl/ madárcsőr; csőrszerű száj (kacsacsőrű emlősé); sapkaellenző; horgonyhegy; keskeny hegyfok (helyek nevében) ige2: /bɪl/ csőrükkel egymást csőrét csipkedik (galambok) főnév3: /bɪl/ alabárd

billion /ˈbɪljən/ számnév: egy milliárd

black /blak/ melléknév: fekete; fekete bőrű, néger; sötét (átv.), komor, gonosz főnév: fekete (szín); fekete ruha; korom, koromszem; néger; piszok, piszokfolt ige: befeketít; tisztít (cipőt); megfeketedik, elfeketedik

blood /blʌd/ főnév: vér; származás; vérrokonság; piperkőc ige: vért vesz; vérhez szoktat

board /bɔːd/ főnév: deszka, deszkalap; tábla, hirdetőtábla; -tábla; karton, kemény papír; ellátás, élelmezés, koszt; fedélzet (hajóé); tanács, tanácskozó testület, bizottság ige: deszkáz, bedeszkáz; kosztot ad (vkinek), élelmez; hajóra száll; beszáll (vonatba, stb.), felszáll; étkezik, kosztol

body /ˈbɒdi/ főnév: test; törzs; hulla; testület; főrész; tömeg; kocsiszekrény, karosszéria ige: megformál vmit; kialakít vmit

book /bʊk/ főnév: könyv; könyv, rész, ének (irodalmi mű nagyobb része); szövegkönyv, librettó; vkinek a könyvei/tanulmányai; (helyi) telefonkönyv; képeslap, (képes) folyóirat; a nagykönyve vminek (átv.); napló; jegyzék; üzleti könyv, számlakönyv; büntetőkönyv (futballbíróé); (lapos) csomag, pakett, füzet (jegy, bélyeg, gyufa, textilminta, stb.) ige: előjegyez, előjegyeztet; előre lefoglal vmit; elővételben jegyet vált; rendelést ad fel vmire; (előre) szállást foglal; bejelentkezik (érkezéskor szállodába); felfogad, szerződtet (egy eseményre) (előadót, vendéget); minden hely elkelt; felír, jegyzőkönyvbe vesz (törvénysértést, szabálysértést); könyvel, elkönyvel; felír (futballbíró szabálytalankodót); gyorsan/hirtelen távozik; siet, igyekszik

both /bəʊθ/ determináns, névmás: mindkét; mindkettő határozószó: mind a ..., mind a ... (mindkettőre vonatkozóan, is-is)

box /bɒks/ főnév: doboz; láda; páholy; fülke; szekrény (tornaszer); puszpáng; bukszus; rekesz; bak (kocsin); házikó; boksz; ütés ige: bokszol; dobozba helyez; rekeszbe helyez; dobozba csomagol; rekeszbe csomagol

boy /bɔɪ/ főnév: fiú

break /breɪk/ ige: tör, összetör, eltör; szakít, elszakít; megszakít, félbeszakít; betör, belovagol (lovat); megszeg, megsért; törik, összetörik, eltörik; hasad, meghasad; szakad, megszakad; felszakad, kifakad (seb); megváltozik (idő); változik, mutál (hang) főnév: törés, hasadás, rés; megszakítás, megszakadás; (óraközi) szünet, tízperc; hirtelen változás; kihagyás (jele) (szövegben); alkalom, sansz, érvényesülési lehetőség; baklövés, nyelvbotlás

bring /brɪŋ/ ige: hoz; elhoz; meghoz; juttat vmit/vkit vhova; bevesz/bevon vkit vmibe; hoz, jövedelmez vmennyit; mozgat vmit vhova/vmerre; okoz, előidéz vmit; vmilyen állapotba/helyzetbe hoz; keresetet indít vki ellen, beperel vkit, megvádol vkit; ráveszi/rábírja magát vmire

build /bɪld/ ige: épít főnév: alak; szerkezet; felépítés; testalkat

building /ˈbɪldɪŋ/ főnév: épület; építés; kivitelezés

business /ˈbɪznəs/ főnév: foglalkozás, hivatás, szakma, mesterség; (végzett) tevékenység; köze vkinek vmihez, vkinek a dolga; dolog, teendő; üzlet, üzleti ügy; vállalkozás, vállalat; (botrányos/szégyenletes) ügy, eset; (nehéz/bonyolult) dolog; színpadi játék; élvezetes/népszerű dolog/személy

but kötőszó1: /bʌt/ de, hanem, azonban (az előbb mondottaktól eltérően); nincs más/nem lehet mást mint ... (kérdésben/tagadásban); de hiszen ... (meglepődés, méreg kifejezése); de, azonban ... (magyarázkodás); csak, kivéve ha ... elöljárószó1: /bʌt/ kivéve, vmin/vkin kívül, más mint vmi; ..., de ... (szóismétléssel hangsúlyozás) (pl. senki, de senki ...) határozószó1: /bʌt/ csak, csupán (vmennyi) (nem több mint); habár, azonban (mondat végén) főnév1: /bʌt/ (egy) de, ellenvetés főnév2: /bʌt/ külső/első szoba

buy /bʌɪ/ ige: vesz; megvesz; megvásárol; vásárol főnév: üzlet; vétel

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü