Top 1000 / 10.3 lista

Top 1000: 10.3 lista

Előző Következő

video /ˈvɪdɪəʊ/ főnév: videó, videó-film (rövid videó felvétel pl. számítógépen v. videó-kamerán); videó, videó-film (egy egész film/televíziófilm videón)

view /vjuː/ főnév: látvány, kilátás; nézet, vélemény; látás, látótér; láthatóság ige: néz, megnéz; tekint vminek/vmilyennek

visit /ˈvɪzɪt/ ige: meglátogat (vkit); látogatást tesz; vizitel (vkinél); ellátogat (vhova); megtekint, megnéz (vmit); rendszeresen látogat (vmit); jár (vhova); megtámad (vkit), lesújt (vkire) (betegség, stb.); megpróbáltatásokkal sújt főnév: látogatás, vizit; (orvosi) vizit); szemle, szemleút, kiszállás; megfenyítés

voice /vɔɪs/ főnév: hang; zönge; vélemény; szavazat; igealak ige: kifejez; kimond; zöngésít; zöngésen ejt

vote /vəʊt/ főnév: szavazás; szavazati jog ige: megszavaz; megválaszt; szavaz

wait /weɪt/ ige: vár; várakozik; felszolgál főnév: várakozás; felvonásköz

walk /wɔːk/ ige: jár, megy; gyalog megy, gyalogol; sétál; visszajár/hazajár (kísértet); bejár (vmit); sétáltat, járat, jártat főnév: séta; járás, gyaloglás; járásmód; sétány

wall /wɔːl/ főnév: fal; sorfal; közfal ige: fallal körülvesz; fallal megerősít; fallal elválaszt

want /wɒnt/ ige: akar, kíván, óhajt vmit; beszélni akar vkivel; keresik, körözik; akar, kíván vkit (szexuálisan); bele/ki akar kerülni (helyről/helyzetből); kell/szükséges vmit megtenni; igényel (vmit), szüksége van (vmire); hiányzik (neki vmi); nélkülöz (vmit) főnév: a hiánya/híja vminek; nélkülözés, szűkölködés, ínség, nyomor; szükséglet, igény

war /wɔː/ főnév: háború ige: harcol; küzd; hadat visel; háborúzik

watch /wɒtʃ/ ige: őrködik, virraszt; vigyáz, figyel, ügyel; megfigyel, szemmel tart; néz, szemlél; őriz főnév: őr; őrség; őrködés, őrszolgálat; éberség (átv.), figyelem; karóra, zsebóra

water /ˈwɔːtə/ főnév: víz; kútvíz, csapvíz, ivóvíz; ásványvíz; gyógyvíz; -oldat; víz (medence, tó, tenger, stb. vize); vízfelület; vminek a vizei (tengeré, folyóé, stb.); (egy ország) vizei (tengeren); vizelet; magzatvíz; víztisztaság (drágakőé); felhígított részvények/részvénytőke ige: öntöz; megöntöz; meglocsol; itat, megitat (állatot); vizet vesz fel (hajó, gőzmozdony); könnyezik; nyáladzik, folyik a nyála; felvizez (italt); enyhít, tompít (kijelentést); keresztülfolyik (folyó egy területen); részvényeket felhigít

way /weɪ/ főnév: mód; módszer; modor, viselkedés; szokás; tipikus mód/viselkedés; szempont, tekintet; állapot, körülmény; út; (szabad) út; útvonal; irány, útirány; bejárat, kijárat; út, távolság; időtartam, távolság (két időpont között); ... az útját (hangsúlyozás); környék, hely; ... felé (oszt/oszlik); mozgás, lendület (hajóé); hajócsúszda (hajó vízre bocsátására) határozószó: el, messze, távol; messze (hangsúlyozás); sokkal; nagyon, igazán

we /wiː/ névmás: mi (többes szám 1. személyű névmás); az emberek (általában); királyi/írói többes

weapon /ˈwɛp(ə)n/ főnév: fegyver

wear /wɛː/ ige: hord; visel; elkoptat; elhord; elnyű; elhasznál; kimerít; kifáraszt; elkopik; elmúlik főnév: használat; kopás; viselet

week /wiːk/ főnév: hét (hét nap); hétköznapok (hétfőtől péntekig); munkahét; (egy megadott naptól) egy hétre

weight /weɪt/ főnév: súly; súly (átv.), nyomaték, fontosság ige: megrak, megterhel; súlyosabbá tesz

welcome /ˈwɛlkəm/ főnév: (barátságos/szíves) fogadtatás; üdvözlés indulatszó: Isten hozta/hozott!; üdvözlöm/üdvözöllek! (fogadás érkezéskor) ige: üdvözöl (érkezéskor vkit); örömmel fogad vmit, üdvözöl vmit; szívesen lát/vesz melléknév: szívesen látott/fogadott (pl. vendég); örömmel fogadott/várt (változás, hír, ajándék, stb.); rendelkezésére áll vmi (felajánlják/megengedik); vkié lehet (elajándékoznak vmit)

well határozószó1: /wɛl/ jól; kellemesen; szépen, ügyesen; helyesen; eredményesen; kedvesen; elismerően; nyugodtan, higgadtan; előnyösen, kifizetődően; jómódban; szerencsésen; jól, alaposan; nagyon; közelről (pl. ismeretség); rendkívül, módfelett; valószínűleg; (nagyon is) lehet hogy (segédigékkel); minden valószínűség szerint, minden bizonnyal (segédigékkel); könnyedén, nehézség nélkül; jó okkal, joggal melléknév1: /wɛl/ egészséges, jó egészségben levő; rendben levő; megfelelő, kielégítő; jó, előnyös; kedvező, szerencsés; jó, helyes, kívánatos, tanácsos indulatszó1: /wɛl/ hát (ellentmondás/kétely kifejezése); nahát! nocsak! (meglepődés); sajnos ez van (sajnálkozás); nos (kis szünet); szóval ... (válasz várása); hadd halljam főnév2: /wɛl/ kút; forrás; forráshely (hely nevében); mélyedés, gödör (folyadéknak); (gazdag) forrása vminek; áradása vminek; akna (szellőző-, lépcső-, lift-, stb.); (bíráknak) elkerített hely; italos polc, bárpolc; bár- (-italok); potenciálgödör ige2: /wɛl/ feltör, kicsordul, kiárad; ömlik, bugyog; feltör, elárad (átv.) (érzés)

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü