Academic Word List / 8.2 lista

AWL: 8.2 lista

Előző Következő

deviate ige: /ˈdiːvɪeɪt/ eltér; elhajlik

displace /dɪsˈpleɪs/ ige: elmozdít; kiszorít

drama /ˈdrɑːmə/ főnév: színdarab; színmű; dráma; drámaírás; színműirodalom; színművészet

eventual /ɪˈvɛn(t)ʃʊ(ə)l/ melléknév: végső; végleges

exhibit /ɪɡˈzɪbɪt/ ige: bemutat; kiállít; kimutat; bead; benyújt; láttat főnév: kiállított tárgy; bizonyíték; bűnjel

exploit ige: /ɪkˈsplɔɪt/ kitermel; kiaknáz; kihasznál; kizsákmányol főnév: /ˈɛksplɔɪt/ tett; hőstett

fluctuate /ˈflʌktʃʊeɪt/ ige: ingadozik; változik; hullámzik

guideline /ˈɡʌɪdlʌɪn/ főnév: irányelv; vezérfonal

highlight /ˈhʌɪlʌɪt/ főnév: világos rész; fontos vonás; fontos mozzanat; fontos részlet ige: kihangsúlyoz; éles megvilágításba helyez; előtérbe hoz; kiemel; kijelöl, kiemel (pl. szövegben szavakat)

implicit /ɪmˈplɪsɪt/ melléknév: beleértett; magától értetődő; hallgatólagos; fenntartás nélküli

induce /ɪnˈdjuːs/ ige: előidéz; okoz; gerjeszt; indukál; rávesz; rábír

inevitable /ɪnˈɛvɪtəb(ə)l/ melléknév: elkerülhetetlen; kikerülhetetlen; elmaradhatatlan; biztosan bekövetkező; obligát; szükségszerű; kényszerű; végzetes; sorsszerű

infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃə/ főnév: infrastruktúra; közlétesítmény-hálózat

inspect /ɪnˈspɛkt/ ige: megszemlél; megvizsgál; ellenőriz

intense /ɪnˈtɛns/ melléknév: nagyfokú; erős, heves

manipulate /məˈnɪpjʊleɪt/ ige: kezel; bánik; irányít; manipulál; mesterkedik

minimize /ˈmɪnɪmʌɪz/ ige: minimalizál; lekicsinyel

nuclear /ˈnjuːklɪə/ melléknév: atom-; nukleáris; mag-

offset főnév: /ˈɒfsɛt/ sarj, hajtás; elágazás; kárpótlás, ellensúly, viszonzás; ordináta; ofszetnyomás ige: /ˈɒfsɛt/ ellensúlyoz, kiegyenlít, kárpótol

paragraph /ˈparəɡrɑːf/ főnév: bekezdés, paragrafus (szövegben)

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü