Academic Word List / 8.1 lista

AWL: 8.1 lista

Előző Következő

abandon /əˈband(ə)n/ ige: elhagy; felad; letesz vmiről főnév: fesztelen viselkedés

accompany /əˈkʌmpəni/ ige: kísér; vele jár; velejárója vminek; kísérő jelensége vminek

accumulate /əˈkjuːmjʊleɪt/ ige: felhalmozódik; felhalmoz; összegyűlik

ambiguous /amˈbɪɡjʊəs/ melléknév: kétértelmű; homályos; bizonytalan; félreérthető; zavaros; nehezen érthető; kétséges; kétes

append /əˈpɛnd/ ige: ráakaszt; hozzáfüggeszt; hozzátold; hozzáfűz; mellékel; csatol; rátesz (pecsétet)

appreciate /əˈpriːʃɪeɪt/ ige: méltányol; becsül; értékel; nagyra becsül; helyesen ítél meg; tisztán lát; felmegy az ára; megbecsül

arbitrary /ˈɑːbɪt(rə)ri/ melléknév: önkényes; korlátlan; önhatalmú; tetszés szerinti; tetszőleges

automate /ˈɔːtəmeɪt/ ige: automatizál

bias /ˈbʌɪəs/ főnév: eltérés egyenes vonaltól; rézsútosság; elfogultság, egyoldalúság, előítélet; hajlam ige: eltérít; másfelé terel; befolyásol

chart /tʃɑːt/ főnév: térkép; diagram; grafikon; táblázat ige: térképez; grafikonosan ábrázol; térképbe berajzol; térképet készít; táblázatba feljegyez; grafikonba feljegyez; grafikont készít; táblázatot készít

clarify /ˈklarɪfʌɪ/ ige: tisztít; derít; leszűr; tisztáz; tisztul; kitisztul

commodity /kəˈmɒdɪti/ főnév: árucikk; áru

complement főnév: /ˈkɒmplɪm(ə)nt/ kiegészítés; pótlék; teljes mennyiség; teljes létszám; állítmánykiegészítő ige: /ˈkɒmplɪmɛnt/ kiegészít; pótol; kipótol

conform /kənˈfɔːm/ ige: alkalmazkodik; hasonlóvá lesz

contemporary /kənˈtɛmp(ə)r(ər)i/ melléknév: korabeli; egykorú főnév: kortárs

contradict /kɒntrəˈdɪkt/ ige: ellentmond

crucial /ˈkruːʃ(ə)l/ melléknév: döntő; kritikus; válságos

currency /ˈkʌr(ə)nsi/ főnév: valuta; pénznem

denote /dɪˈnəʊt/ ige: jelez; mutat; kifejez; utal; jelent

detect /dɪˈtɛkt/ ige: kinyomoz; leleplez; észlel; felfedez; kimutat

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü