Academic Word List / 7.3 lista

AWL: 7.3 lista

Előző Következő

phenomenon /fəˈnɒmɪnən/ főnév: jelenség; tünemény; tünet; ritka tünemény; csodás tünemény; különös tünemény; csodálatos dolog; fenomén

priority /prʌɪˈɒrɪti/ főnév: prioritás

prohibit /prə(ʊ)ˈhɪbɪt/ ige: tilt; megtilt; megakadályoz; akadályoz

publication /ˌpʌblɪˈkeɪʃ(ə)n/ főnév: kiírás; kiadvány; közlemény

quote /kwəʊt/ ige: idéz (vkitől); megismétli vki kijelentéseit; példaként említ/megemlít; árajánlatot tesz (egy munkára a megrendelőnek) főnév: idézet; árajánlat (egy munkára a megrendelőnek)

release /rɪˈliːs/ ige: elereszt, elenged; kiold, ledob (bombát); kienged (féket); szabadon bocsát (foglyot); enyhít, csökkent; megszabadít (fájdalomtól, szenvedéstől); forgalomba hoz, bemutat (filmet); felment, mentesít (kötelezettség alól); átruház főnév: szabadon bocsátás; eleresztés, elengedés; felmentés; felszabadulás (pl. energiáé); forgalomba hozatal ( filmé); átruházás, tulajdonátruházás; kioldás, ledobás (bombáé); kikapcsolás; kiakasztás (rugóé); kiengedés (féké); ütőrugó; árammegszakító; kapcsoló

reverse /rɪˈvəːs/ ige: megfordít; felfordít; megcserél; felcserél; megsemmisít; megmásít; megváltoztat; átkapcsol; irányt vált; tolat melléknév: ellentétes; ellenkező; fordított főnév: ellentét; hátlap

simulate /ˈsɪmjʊleɪt/ ige: tettet; színlel; szimulál; mutat; megjátszik; utánoz; tetteti magát; úgy tesz(,) mintha

sole főnév1: /səʊl/ talp; nyelvhal ige1: /səʊl/ megtalpal melléknév2: /səʊl/ magányos, egyedüli, egyetlen; hajadon, nőtlen

somewhat /ˈsʌmwɒt/ határozószó: némileg; némiképp; egy kissé; egy kevés

submit /səbˈmɪt/ ige: meghódol, behódol; engedelmeskedik, enged; folyamodik/fordul (döntőbírósághoz); alávet, kitesz vminek; aláveti magát (vmilyen eljárásnak); benyújt, beküld, előterjeszt; kijelent, állít; indítványoz, javasol

successor /səkˈsɛsə/ főnév: jogutód; örökös

survive /səˈvʌɪv/ ige: életben marad; túlél

thesis /ˈθiːsɪs/ főnév: diplomamunka; szakdolgozat; (doktori) disszertáció; tétel, tantétel, tézis

topic /ˈtɒpɪk/ főnév: téma; tárgy; közhely; általános érv

transmit /tranzˈmɪt/ ige: átad; közöl; közvetít; továbbad; átvisz; átörökít; továbbít; vezet; lead; sugároz

ultimate /ˈʌltɪmət/ melléknév: végső; utolsó; alap, alapvető; a legnagyobb fokú; legmesszebbmenő; kimondhatatlan, határtalan főnév: végső határ/fok; végső/alapvető dolog/elv

unique /juːˈniːk/ melléknév: egyedülálló; páratlan; kivételes; egyedi

visible /ˈvɪzɪb(ə)l/ melléknév: látható

voluntary /ˈvɒlənt(ə)ri/ melléknév: önkéntes; önkéntes adományokból fenntartott; akaratlagos

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü