Academic Word List / 6.3 lista

AWL: 6.3 lista

Előző Következő

migrate /mʌɪˈɡreɪt/ ige: vándorol; költözik; kivándorol

minimum /ˈmɪnɪməm/ főnév: legalsó fok; legalsó határ; minimum melléknév: legkisebb; legalacsonyabb; legkevesebb; minimális; minimumhoz tartozó; minimum-

ministry /ˈmɪnɪstri/ főnév: minisztérium

motive /ˈməʊtɪv/ főnév: mozgató; indító; ok; indíték; motívum

neutral /ˈnjuːtr(ə)l/ melléknév: semleges; pártatlan; közömbös; homályos; meghatározhatatlan; nem nélküli főnév: semleges ország

nevertheless /nɛvəðəˈlɛs/ határozószó: mindazonáltal; annak ellenére; mindamellett; azonban

overseas melléknév: /ˈəʊvəsiːz/ tengeren túli; külföldi

precede /prɪˈsiːd/ ige: megelőz; elsőbbsége van

presume /prɪˈzjuːm/ ige: feltesz; feltételez; gyanít; vél; sejt

rational /ˈraʃ(ə)n(ə)l/ melléknév: ésszerű; racionális; józan; értelmes

recover /rɪˈkʌvə/ ige: visszaszerez; visszanyer; visszakap; meggyógyul; felépül; kihever; talpra áll; pótol; kipótol; bepótol

reveal ige1: /rɪˈviːl/ felfed, leleplez, elárul (titkot, információt, stb.); napvilágra hoz; felfed, feltár, láthatóvá tesz; megmutat; kinyilatkoztat, tanúságot tesz (isten/természetfeletti erő) főnév1: /rɪˈviːl/ a végén felfedett információ/mondanivaló, csattanó (filmben, műsorban) főnév2: /rɪˈviːl/ falnyílás oldala; ajtótok; ablaktok, káva

scope /skəʊp/ főnév: terület, tér, kör (tudományé, működésé, stb.); alkalmazási terület; érvény, hatály

subsidy /ˈsʌbsɪdi/ főnév: anyagi támogatás; szubvenció; támogatás; segély; pénzbeli segítség; fegyveres segítség; segélypénz

tape /teɪp/ főnév: szalag, kötözőszalag; csomagkötöző szalag; ragasztószalag; célszalag; jelzőszalag; mérőszalag; mágneses jelszalag; hangszalag; magnószalag; magnetofon szalag; szalagfelvétel ige: szalagfelvételt készít; ragasztószalaggal összeragaszt/odaragaszt; jelzőszalaggal megjelöl/kijelöl/körbezár

trace ige1: /treɪs/ nyomon követ; felrajzol; felvázol; előrajzol; megjelöl; kijelöl; másol; átmásol; átrajzol; tussal kihúz; ír; gondosan leír; kinyomoz; kiszimatol; megtalálja nyomait főnév1: /treɪs/ nyom; nyomdok; lábnyom; nyomvonal; csapás; kerékcsapás; maradvány; kis mennyiség; elenyésző mennyiség; istráng; hám

transform /transˈfɔːm/ ige: átalakít; transzformál; átváltozik; átalakul főnév: /ˈtransfɔːm/ transzformált dolog

transport ige: /tranˈspɔːt/ szállít; fuvaroz; elragad; hatalmába kerít; beszállít főnév: /ˈtranspɔːt/ szállítás; fuvarozás; szállítóhajó; elragadtatás; extázis; közlekedés

underlie /ʌndəˈlʌɪ/ ige: alapul szolgál vminek

utilize /ˈjuːtɪlʌɪz/ ige: hasznosít; felhasznál; kiaknáz; kihasznál

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü