Academic Word List / 6.2 lista

AWL: 6.2 lista

Előző Következő

exceed /ɪkˈsiːd/ ige: kimagaslik; felülmúl; túltesz; kiemelkedik; meghalad; túlszárnyal

expert /ˈɛkspəːt/ főnév: szakértő melléknév: járatos; ügyes

explicit /ɪkˈsplɪsɪt/ melléknév: világos; határozott; szókimondó; nyílt

federal /ˈfɛd(ə)r(ə)l/ melléknév: szövetségi; államszövetségi; központi; államközi; államszövetséget érintő; federalista; egyezményes; megegyezéses

fee /fiː/ főnév: díj, illetmény; fizetés; illeték; honorárium; hűbér; hűbérbirtok ige: díjaz vkit

flexible /ˈflɛksɪb(ə)l/ melléknév: hajlékony; hajlítható; rugalmas

furthermore /fəːðəˈmɔː/ határozószó: azonkívül; továbbá; ráadásul

gender /ˈdʒɛndə/ főnév: nem

ignorant /ˈɪɡn(ə)r(ə)nt/ melléknév: tudatlan

incentive /ɪnˈsɛntɪv/ főnév: ösztönzés; ingerlés; ösztönző; ingerlő

incidence /ˈɪnsɪd(ə)ns/ főnév: elterjedtség; előfordulás; véletlen esemény; előfordulás gyakorisága; terhelés; beesés; beesési szög; becsapódás; becsapódási szög; állásszög; egybeesés; részleges egybeesés; esemény

incorporate ige: /ɪnˈkɔːpəreɪt/ egyesít (vmivel); bekebelez; cégjegyzékbe bejegyez; felölel, magába foglal; egyesül, fuzionál

index /ˈɪndɛks/ főnév: mutatóujj; mutató (műszeré); irányjelző, index; névmutató, tárgymutató; jelzőszám, mutatószám; indexszám; kitevő, hatványkitevő ige: tárgymutatót készít; névmutatóval ellát; tartalomjegyzékbe iktat/felvesz

inhibit /ɪnˈhɪbɪt/ ige: meggátol; megakadályoz; gátol; akadályoz; elnyom; elfojt; megbénít; felfüggeszt; felfüggesztéssel sújt

initiate ige: /ɪˈnɪʃɪeɪt/ elindít; beavat; kezdeményez; elkezd; megkezd; megnyit; megveti az alapját; bevezet; megalapít; létesít; divatba hoz; felavat főnév: /ɪˈnɪʃɪət/ beavatott

input /ˈɪnpʊt/ főnév: anyagfelhasználás; ráfordítás; bemenet; bemenő jel; betáplált információ; betáplált adat

instruct /ɪnˈstrʌkt/ ige: oktat; tanít; utasít; útbaigazít; tájékoztat

intelligent /ɪnˈtɛlɪdʒ(ə)nt/ melléknév: értelmes (könnyen megtanul/megért vmit); intelligens

interval /ˈɪntəv(ə)l/ főnév: időköz; szünet; tízperc (iskolában); hangköz; intervallum; térköz; féltónus; távolság; csilletávköz

lecture /ˈlɛktʃə/ főnév: előadás ige: előadást tart; előad

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü