Academic Word List / 6.1 lista

AWL: 6.1 lista

Előző Következő

abstract melléknév: /ˈabstrakt/ elvont ige: /əbˈstrakt/ elvon; absztrahál; eltulajdonít; elemel főnév: /ˈabstrakt/ kivonat; összefoglalás

accurate /ˈakjʊrət/ melléknév: pontos; szabatos

acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/ ige: elismer; beismer; bevall; méltányol; nyugtáz

aggregate főnév: /ˈaɡrɪɡət/ összeg; adalékanyag; aggregátum; töltőanyag; halmazállapot; ásványösszenövés; gépcsoport melléknév: /ˈaɡrɪɡət/ összes; globális ige: /ˈaɡrɪɡeɪt/ összetömörít; csoportosít; összegyűjt; összeállít; összeköt; felhalmoz; csoportosul; összeáll; összegyűlik; felhalmozódik; számszerűleg kitesz

allocate /ˈaləkeɪt/ ige: kioszt; kiutal; juttat; megállapít; meghatároz

assign /əˈsʌɪn/ ige: átruház; átutal; kijelöl; meghatároz; kioszt; eloszt; tulajdonít; megjelöl; kölcsönöz (értelmet); átad; átenged; engedélyez; beutal főnév: jogutód; illetékes személy; jogosított; feljogosított; illetékes; engedményes; megbízott; felhatalmazott

attach /əˈtatʃ/ ige: hozzáerősít; hozzákapcsol; ráköt; hozzáköt; odaragaszt; hozzácsatol; letartóztat; lefoglal; kapcsolódik; fűződik; tapad

author /ˈɔːθə/ főnév: szerző, író; könyvíró; egy szerző könyvei; megalkotó, megteremtő; ötletgazda ige: (írásművet) ír, szerez; kezdeményez, alkot vmit, értelmi szerzője vminek

bond /bɒnd/ főnév: kötés; kötelék; kötelezettség; óvadék; biztosíték; kötvény; adóslevél; kötelezvény; vámőrizet; köpeny ige: beköt (téglát falba); vámzár alá helyez; elzálogosít

brief /briːf/ melléknév: rövid; tömör; kurta főnév: rövid kivonat; ügyvédi megbízás; tájékoztatás; eligazítás ige: ügyvédi megbízást ad vkinek; eligazít; eligazítást ad; kioktat

capable /ˈkeɪpəb(ə)l/ melléknév: képes; alkalmas; hozzáértő

cite /sʌɪt/ ige: idéz; megidéz; beidéz

cooperate /kəʊˈɒpəreɪt/ ige: együttműködik; szövetkezik

discriminate /dɪˈskrɪmɪneɪt/ ige: megkülönböztet; különbséget tesz

display /dɪˈspleɪ/ ige: bemutat, kiállít; (kijelzőn) megjelenít; mutat, kimutat, elárul (képességet, érzelmet, stb.); fitogtat, mutogat; mutogatja magát, hivalkodik, násztáncot jár (hím madár, hal, stb.) főnév: bemutató; kiállítás; kimutatás, megnyilatkozás; kérkedés, hivalkodás (vagyonnal), fitogtatás; hivalkodás, násztánc (hím madáré, halé, stb.); kiemelés, kiemelő betűvel szedett sor; kijelző, képenyő; (kijelzőn) megjelenítés; (kijelzőn) megjelenített adat/kép

diverse /dʌɪˈvəːs/ melléknév: különböző; eltérő; sokféle; változatos

domain /də(ʊ)ˈmeɪn/ főnév: birtok; tárgykör; terület; domén; értelmezési tartomány; értéktartomány

edit /ˈɛdɪt/ ige: sajtó alá helyez; kiad (szöveget); szerkeszt (szöveget, könyvet, filmet, stb.); összevág (filmet)

enhance /ɪnˈhɑːns/ ige: növel; emel; kihangsúlyoz; erősít; fokoz

estate /ɪˈsteɪt/ főnév: vagyon; birtok; földbirtok; társadalmi rend; rang; állapot; kor; telep; kombi autó (UK)

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü