Academic Word List / 5.1 lista

AWL: 5.1 lista

Előző Következő

academy /əˈkadəmi/ főnév: akadémia; tudományos társaság; főiskola; szakiskola

adjust /əˈdʒʌst/ ige: beállít, beszabályoz; utánaállít; hozzáigazít; megigazít, beigazít; átalakít; hozzászokik vmihez, alkalmazkodik vmihez, igazodik vmihez; kárigény összegét megállapítja (biztosító)

alter /ˈɔːltə/ ige: megváltoztat; változtat; átalakít; módosít; változik; megváltozik; átalakul; módosul

amend /əˈmɛnd/ ige: megjavít; módosít; kiegészít; megjavul; jó útra tér; javít; jobbít; megváltoztat; helyesbít

aware /əˈwɛː/ melléknév: vminek tudatában levő; felkészült; vmit ismerő; vmiről tudomással bíró; tájékozott vmi felől; óvatos; körültekintő; elővigyázatos; vmi felől tájékozott

capacity /kəˈpasɪti/ főnév: térfogat; befogadóképesség, kapacitás; tehetség, képesség, ügyesség; minőség (szerepkör)

challenge /ˈtʃalɪn(d)ʒ/ főnév: kihívás; feladat; érdeklődéskeltés; alkalom az erőpróbára ige: kihív (párbajra, küzdelemre); ellenállásra késztet; ellentmondásra késztet; kérdőre von; felelősségre von; dacol vmivel; ellenszegül vminek; felszólít; kétségbe von; kifogásol (esküdtek személyét)

clause /klɔːz/ főnév: záradék; kikötés; cikkely; mellékmondat

compound főnév: /ˈkɒmpaʊnd/ vegyület; összetétel; vegyülék; keverék; elegy; műanyag; kompozíció-; összetett szelvény; gépcsoport; megosztott expanziójú gép; összetett szó; összetett; több részű; fogolytábor; körülkerített európai ház ige: /kəmˈpaʊnd/ elintéz; rendez; elegyít; összekever; vegyít; kever; összetesz; elrendez; megegyezik; kiegyezik; egyezkedik; egyezséget köt; kényszeregyezséget köt

conflict főnév: /ˈkɒnflɪkt/ összetűzés; konfliktus; összeütközés; viszály; ellentét; ellentmondás ige: /kənˈflɪkt/ ütközik; összeütközik; ellentmondásba kerül; ellenkezik

consult ige: /ˈkɒnsʌlt/ tanácsot kér; utána néz (könyvben); irányítást kér; szakvéleményt kér; felvilágosítást kér; tanácskozik; értekezik

contact főnév: /ˈkɒntakt/ kapcsolat; érintkezés; kapcsolás; kapcsoló; villanykapcsoló ige: /ˈkɒntakt/ kapcsolatba lép; érintkezésbe lép

decline /dɪˈklʌɪn/ ige: gyengül; hanyatlik; romlik; elutasít; visszautasít; elhárít; ragoz főnév: hanyatlás; csökkenés

discrete /dɪˈskriːt/ melléknév: különálló; egyedi; diszkrét (matematika)

draft /drɑːft/ főnév: (katonai) összeírás, sorozás; behívás; különítmény; intézvény, váltó; vázlat, tervrajz; fogalmazvány, tervezet; piszkozat ige: besoroz, behív (katonának); kikülönít, kiküld (különítményt); megír, szerkeszt, megszerkeszt; fogalmaz, megfogalmaz; tervezetet készít; piszkozatot ír

enable /ɪˈneɪb(ə)l/ ige: képessé tesz

energy /ˈɛnədʒi/ főnév: energia

enforce /ɪnˈfɔːs/ ige: kierőszakol; kikényszerít; érvényre juttat

entity /ˈɛntɪti/ főnév: entitás; lényeg; lét; valóság

equivalent /ɪˈkwɪv(ə)l(ə)nt/ melléknév: egyenértékű; azonos értékű; megfelelő; egyenértékes; ekvivalens; egyenlő értékű; egyenlő erejű; azonos; azonos jelentésű főnév: egyenérték; megfelelő érték; azonos érték; azonos mennyiség

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü