Academic Word List / 4.1 lista

AWL: 4.1 lista

Előző Következő

access /ˈaksɛs/ főnév: hozzáférés; bemenet, megközelítés; megközelíthetőség (egy helyre eljutás/bejutás módja); hozzáférési lehetőség; hozzáférhetőség (jog); láthatás (gyereké); érzelemkitörés, rátörés ige: hozzáfér; elér (pl. információt az interneten)

adequate /ˈadɪkwət/ melléknév: megfelelő; kielégítő; adekvát

annual /ˈanjʊəl/ melléknév: évenkénti; évi; egy évi főnév: évkönyv; egynyári növény

apparent /əˈpar(ə)nt/ melléknév: látható; nyilvánvaló; világos; kétségtelen; látszólagos

approximate melléknév: /əˈprɒksɪmət/ közelítő; megközelítő; hozzávetőleges ige: /əˈprɒksɪmeɪt/ közelít; megközelít; közelebb hoz; közeledik; közelebb kerül; közelebb jut; közel jár

attitude /ˈatɪtjuːd/ főnév: tartás; testtartás; helyzet; póz; viselkedés; magatartás; állásfoglalás

attribute főnév: /ˈatrɪbjuːt/ tulajdonság; jelző

civil /ˈsɪv(ə)l/ melléknév: polgári; civil; polgár-; udvarias; békés; civilizált; jól nevelt; lekötelező; tisztességtudó; komoly; ünnepélyes

code /kəʊd/ főnév: kód; törvénykönyv

commit /kəˈmɪt/ ige: elkövet; rábíz; bíz; előzetes letartóztatásba helyez vkit; elrendeli vki előzetes letartóztatását; bebörtönöz vkit; bebörtönöztet vkit

communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ ige: kommunikál

concentrate /ˈkɒns(ə)ntreɪt/ ige: sűrít

confer /kənˈfəː/ ige: adományoz; átruház; tanácskozik; tárgyal; ad; részesít; értekezik; eszmecserét folytat; összehasonlít; összevet

contrast főnév: /ˈkɒntrɑːst/ ellentét; ellentétes dolog ige: /kənˈtrɑːst/ összevet; összehasonlít; szembeállít; ellentétbe hoz; ellentétbe állít; elüt; különbözik; ellentétben áll

cycle /ˈsʌɪk(ə)l/ főnév: bringa; kör; körforgás; ciklus; körfolyamat; ütem (motorban); időszak; kor; korszak; mondakör; dalciklus ige: kerékpározik; bringázik; biciklizik

debate /dɪˈbeɪt/ főnév: vita ige: vitatkozik; vitat; megvitat

despite /dɪˈspʌɪt/ elöljárószó: vminek ellenére

dimension /dɪˈmɛnʃ(ə)n/ főnév: kiterjedés; méret; dimenzió; minta; szabványméret ige: méretez; méretre vág; bekottáz (rajzot)

domestic /dəˈmɛstɪk/ melléknév: belföldi; hazai

emerge /ɪˈməːdʒ/ ige: felbukkan; kiemelkedik; felmerül; kiderül; nyilvánvalóvá válik; kikerül; felemelkedik; kilép

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü