Academic Word List / 2.2 lista

AWL: 2.2 lista

Előző Következő

design /dɪˈzʌɪn/ főnév: tervezés; tervezet; tervrajz; vázlat; elgondolás; szerkesztés; megszerkesztés; kivitel; kivitelezés; konstrukció; terv; szándék; minta ige: tervez; szándékol; kigondol; rajzol; megrajzol; vázol; felvázol; szerkeszt; megszerkeszt; tervezőként dolgozik; rajzolóként dolgozik

distinct /dɪˈstɪŋ(k)t/ melléknév: különböző; eltérő; világos; pontosan kivehető; pontosan érthető; határozott

element /ˈɛlɪm(ə)nt/ főnév: elem

equate /ɪˈkweɪt/ ige: egyenlővé tesz; kiegyenlít

evaluate /ɪˈvaljʊeɪt/ ige: megbecsül; kiértékel

feature /ˈfiːtʃə/ főnév: vonás, jellegzetesség, sajátosság; jellemvonás, tulajdonság; arcvonás; (egy adott témával foglalkozó) érdekes/színes cikk/műsor; fő film, játékfilm; főműsor, attrakció ige: vmilyen kiemelkedő tuladonsággal/jellemzővel rendelkezik; vmilyen kiemelkedő színész/résztvevő főszerepel benne; jelentős/kiemelkedő szerepet kap vmiben; jelentős/kiemelkedő vonása vminek

final /ˈfʌɪn(ə)l/ melléknév: utolsó, végső; végleges (döntés, válasz, stb.) főnév: döntő (verseny, sport); záróvizsga (egyetemi, főiskolai)

focus /ˈfəʊkəs/ főnév: fókusz; középpont; összpontosítás ige: összpontosít; koncentrál; gyújtópontba állít; fókuszál; összefut, konvergál; összpontosul

impact főnév: /ˈɪmpakt/ ütközés; nekiütődés; hatás; kihatás; behatás; befolyás; becsapódás ige: /ɪmˈpakt/ ütődik; ütközik

injure /ˈɪndʒə/ ige: árt; kárt okoz; megsebesít; megsért; bánt; bántalmaz; megrongál

institute /ˈɪnstɪtjuːt/ főnév: intézmény; egyetem ige: szervez; alapít; megindít; létesít; folyamatba helyez vmit

invest /ɪnˈvɛst/ ige: invesztál; felruház; beruház; befektet; bekerít; körülzár; vásárol; felöltöztet

item /ˈʌɪtəm/ főnév: cikk; tétel; részlet; adat; részletezés; pont; hír; rövid hír; cikkely; szakasz; paragrafus határozószó: azután; továbbá; hasonlóképpen; dettó

journal /ˈdʒəːn(ə)l/ főnév: folyóirat, szakfolyóirat; napló (magáról vezetett)

maintain /meɪnˈteɪn/ ige: fenntart; visel; megőriz; folytat; tanúsít; eltart; gondoskodik; karbantart; gondoz; kezel; támogat; megvéd; képvisel

normal /ˈnɔːm(ə)l/ melléknév: szabályos; szabályszerű; természetszerű; szabványos; rendes; közönséges; normális; normál; merőleges főnév: merőleges vonal

obtain /əbˈteɪn/ ige: megkap; hozzájut; fennáll; érvényben van; elér; kap

participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ ige: részt vesz; közreműködik; hozzájárul

perceive /pəˈsiːv/ ige: észrevesz; felfog; észlel; megért; meglát; tapasztal; érzékel; megérez; meghall; felismer; rájön

positive /ˈpɒzɪtɪv/ melléknév: pozitív, határozott, kifejezett; igenlő; állító, helyeslő; feltétlen, biztos; valós, tényeken alapuló; pozitív (előjelű) (szám); alapfokú (melléknév) főnév: diapozitív; alapfok (melléknévé); pozitív mennyiség

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü