Academic Word List / 2.1 lista

AWL: 2.1 lista

Előző Következő

achieve /əˈtʃiːv/ ige: elér; véghezvisz; teljesít; megvalósít; kivív

acquire /əˈkwʌɪə/ ige: megszerez; szert tesz; elsajátít

administrate /ədˈmɪnɪstreɪt/ ige: kormányoz; igazgat (intézményt); (ügyeket) intéz

affect /əˈfɛkt/ ige: befolyásol; színlel; tettet; érint; hat; hatással van vmire

appropriate melléknév: /əˈprəʊprɪət/ helyes; megfelelő; helyénvaló; alkalmas; illő ige: /əˈprəʊprɪeɪt/ kisajátít; eltulajdonít; félretesz vmi célra; fordít vmi célra; előirányoz; kiutal; átutal

aspect /ˈaspɛkt/ főnév: tekintet, arckifejezés; külső, megjelenés; oldal, nézőpont; szempont, szemlélet; szemszög, megvilágítás, aspektus; fekvés (házé); igeszemlélet, (igei) aspektus

assist /əˈsɪst/ ige: támogat; segít; elősegít; hozzájárul; kisegít; részt vesz

category /ˈkatəɡ(ə)ri/ főnév: fogalomkör; osztály; kategória

chapter /ˈtʃaptə/ főnév: fejezet; káptalan; szak; szakasz

commission /kəˈmɪʃ(ə)n/ főnév: megbízás, meghatalmazás; rendelkezés; bizottság; tiszti kinevezés; bizomány; jutalék, bizományi díj; véghezvitel, elkövetés (bűncselekményé) ige: megbíz (vkit vmivel); megrendel (művet); megrendelést ad (művésznek); kinevez, felruház, megtesz vminek; üzembe helyez (gépet)

community /kəˈmjuːnɪti/ főnév: közösség

complex /ˈkɒmplɛks/ melléknév: összetett; komplex; bonyolult; komplikált főnév: összesség; egész; lelki gátlás; komplexus

compute /kəmˈpjuːt/ ige: kiszámít

conclude /kənˈkluːd/ ige: következtet; összefoglal; befejez; megköt; elintéz; befejeződik; végződik; lezár (vitát)

conduct főnév: /ˈkɒndʌkt/ vezetés; igazgatás; magaviselet; magatartás; viselkedés; életvitel ige: /kənˈdʌkt/ vezet; lefolytat; irányít; igazgat; vezényel; levezet; vezet vhova; viselkedik

consequent /ˈkɒnsɪkw(ə)nt/ melléknév: vmiből következő; következetes

construct ige: /kənˈstrʌkt/ készít

consume /kənˈsjuːm/ ige: elfogyaszt; felhasznál; elfogy; fogyaszt; felemészt; elpusztít; pusztul; elpusztul; elhamvaszt; elemészt; elepeszt; kimerít; eleped; elemészti magát; felemésztődik

credit /ˈkrɛdɪt/ főnév: hitel; bizalom; erkölcsi hitel; becsület; jó hírnév; jó pont; jó érdemjegy; tanulmányi pontszám; jóváírás; követelés ige: elhisz; bízik; hitelt ad; hitelt nyújt; javára ír

culture /ˈkʌltʃə/ főnév: kultúra; társadalom; baktériumtenyészet

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü