Academic Word List / 1.3 lista

AWL: 1.3 lista

Előző Következő

occur /əˈkəː/ ige: előfordul; megtörténik; megesik; bekövetkezik; akad; felbukkan; szerepel

per cent /pə ˈsɛnt/ határozószó: vhány százalékosan főnév: százalék

period /ˈpɪərɪəd/ főnév: tartam, időtartam; idő, időszak; kor, korszak; ismétlődő/visszatérő időköz; szakasz; fázis; ciklus, keringési idő, periódus; lezajlási idő; menstruáció (tsz.); mondat; pont (írásjel); tanítási óra melléknév: korabeli; stíl-; történelmi (regény, stb.)

policy főnév1: /ˈpɒlɪsi/ irányelv, vezérelv, célkitűzés; irányvonal, politika; eljárásmód; okos/bölcs vezetés/ügyvitel; bölcsesség, előrelátás, okosság főnév2: /ˈpɒlɪsi/ biztosítás, biztosítási kötvény

principle /ˈprɪnsɪp(ə)l/ főnév: alap; alapelv; elv

proceed /prəˈsiːd/ ige: halad; folytatódik; előremegy; tovább megy; folyamatban van; ered; kiindul; eljár; adódik vmiből

process /ˈprəʊsɛs/ főnév: folyamat; eljárás ige: feldolgoz; megmunkál; kikészít; tartósít; kidolgoz; perel; beperel; klisíroz; lenyomtat; vonul; felvonul

require /rɪˈkwʌɪə/ ige: megkövetel; követel; kíván; kér; elvár; igényel; megkíván; szükséges; kell

research /rɪˈsəːtʃ/ főnév: kutatás (pl. tudományos, orvosi) ige: kutat, kutatómunkát végez

respond /rɪˈspɒnd/ ige: válaszol; felel; reagál

role /rəʊl/ főnév: szerep; feladat; teendő; kötelesség

section /ˈsɛkʃ(ə)n/ főnév: metszés, metszet, keresztmetszet; szelet; szelvény, profil; szakasz; szakasz, paragrafus, bekezdés, rész; körzet, rész, negyed; darab; osztály, részleg; szekció ige: részekre/szakaszokra oszt

sector /ˈsɛktə/ főnév: körcikk; körzet, szektor; szakasz; gazdasági szektor, ágazat

significant /sɪɡˈnɪfɪk(ə)nt/ melléknév: alapvető; fontos; jelentős; lényeges; kiemelkedő; kifejezésteljes; kifejező; nevezetes

similar /ˈsɪmɪlə/ melléknév: hasonló

source /sɔːs/ főnév: forrás, eredet; forrás (folyóé), kútfő (szökőkúté); infromációforrás (személy); forrásmunka, adatforrás; forrás (energiáé, stb.); bemenet (tranzisztoron) ige: vmilyen forrásból szerez/kap; vminek a forrását megtalálja

specific /spəˈsɪfɪk/ melléknév: különleges; sajátos; jellegzetes; specifikus; fajlagos; közelebbről meghatározott; speciális

structure /ˈstrʌktʃə/ főnév: rendszer, struktúra (vminek a felépítése); szerkezet, építmény ige: szervez, felépít, strukturál

theory /ˈθɪəri/ főnév: elmélet; teória; elképzelés; nézet

vary /ˈvɛːri/ ige: változik; változtat; váltogat; módosít; változatossá tesz; tarkít; megváltozik; váltakozik

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü