Academic Word List / 1.2 lista

AWL: 1.2 lista

Előző Következő

establish /ɪˈstablɪʃ/ ige: alapít; létesít; létrehoz; kiépít; meghonosít; megállapít; kimutat; megalapoz

estimate ige: /ˈɛstɪmeɪt/ felbecsül; értékel; felmér főnév: /ˈɛstɪmət/ becslés; felbecsülés; megállapítás; értékelés; értékmegállapítás; vélemény; véleményezés; számítás; kiszámítás; költségvetés; államháztartás költségvetési előirányzata; árvetés; előkalkuláció

evident /ˈɛvɪd(ə)nt/ melléknév: nyilvánvaló; kézzelfogható; evidens; szemmel látható; világos; magától értetődő; szembeszökő; kétségtelen

export ige: /ɪkˈspɔːt/ külföldre kivisz, exportál (árut) főnév: /ˈɛkspɔːt/ kiviteli áru, exportcikk; kivitel, export (országé); árukivitel, export (tevékenység)

factor /ˈfaktə/ főnév: tényező; alkotóelem; ügynök; bizományos; szorzótényező; együttható ige: tényezőkre bont

finance /ˈfʌɪnans/ főnév: pénzügy ige: pénzel; finanszíroz

formula /ˈfɔːmjʊlə/ főnév: minta; formula; szabály; recept; előírás; képlet; folyékony csecsemőtápszer; előírt szöveg; előírásos tejkeverék

function /ˈfʌŋ(k)ʃ(ə)n/ főnév: függvény; funkció; hivatás; rendeltetés; feladat; szerep; működés; tisztség; kötelesség; összejövetel; gyűlés; estély; tevékenység ige: működik; ténykedik; ellátja hivatalát; jár (gép); üzemben van

identify /ʌɪˈdɛntɪfʌɪ/ ige: azonosságot megállapít; azonosít; felismer; ráismer; azonosnak tekint; egynek tekint; felfed; leleplez

income /ˈɪnkʌm/ főnév: jövedelem

indicate /ˈɪndɪkeɪt/ ige: jelez; mutat; jelez, indexel

individual /ɪndɪˈvɪdʒʊ(ə)l/ melléknév: egyéni; egyes; egyedi főnév: egyén

interpret /ɪnˈtəːprɪt/ ige: értelmez; interpretál; magyaráz; előad; tolmácsol; fordít

involve /ɪnˈvɒlv/ ige: magában foglal; begöngyöl; becsavar; belebonyolít; belekever; magával hoz; maga után von; hatványoz; beburkol; körülteker; összegöngyöl; összeteker; összezavar; vele jár; hatványra emel

issue /ˈɪʃuː/ főnév: pont, vitapont, kérdés; személyes problémák/gondok; problémák, gondok (szolgáltatással); kibocsátás; forgalomba hozatal; kiadás, kiadott széria; kiadás (könyvé); kiadvány, példány (folyóiraté); kimenet, kimenetel; következmény; eredmény, végeredmény; kifolyás, kiömlés; kijövés, kibocsátás; utód, leszármazott ige: kibocsát, forgalomba hoz; kiad, megjelentet (újságot, könyvet); kioszt (élelmiszert); kiad (útlevelet, jegyet); ellát vkit vmivel; felszerel vkit vmivel; (hivatalosan) kiad (pl. engedélyt, nyilatkozatot); kifolyik, kiömlik; kijön, kiáramlik; keletkezik, származik, ered (vhonnan/vmiből)

labour /ˈleɪbə/ főnév: munka, dolog; munkaerő, munkás; munkásosztály, munkások; munkás-; szülés, szülési fájdalmak, vajúdás ige: dolgozik, munkálkodik, fáradozik; nehezen mozog/működik; kínlódik, szenved; vajúdik; kidolgoz; megmunkál

legal /ˈliːɡ(ə)l/ melléknév: jog-; törvényes; jogos; jogszerű; megengedett; legális; jogi; törvényben gyökerező; törvényszerű; bírói; bírósági; törvényszéki; mózesi törvény szerinti

legislate /ˈlɛdʒɪsleɪt/ ige: törvényt hoz; törvényt alkot

major /ˈmeɪdʒə/ melléknév: nagyobb; fontosabb; fő-; idősebb főnév: őrnagy; főtantárgy; szaktárgy; nagykorú; dúr hangnem; ágazat

method /ˈmɛθəd/ főnév: módszer; eljárás; mód; módozat; rendszer; rendszeresség

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü