Academic Word List / 1.1 lista

AWL: 1.1 lista

Előző Következő

analyse /ˈan(ə)lʌɪz/ ige: elemez; megvizsgál; vizsgál; analizál

approach /əˈprəʊtʃ/ ige: megközelít; közeledik; közelít főnév: megközelítés; felfogás; szemléletmód; közeledés; beállítás; hozzáállás; bekötőút; közelítés; feljáró; odavezető út; szemlélet

area /ˈɛːrɪə/ főnév: terület; térség, övezet, körzet, sáv; telek; büntetőterület (röv.); felület, terület (méret); (tudományos, kutatási, stb.) terület, részterület; lejáró (pl. pincébe)

assess /əˈsɛs/ ige: felbecsül; megállapít; előír; kivet

assume /əˈsjuːm/ ige: elfogad; feltételez, feltesz; magára vállal/vesz; vállal; átvesz (vezetést, stb.); felvesz, felölt (magatartást, nevet, stb.); tettet; színlel

authority /ɔːˈθɒrɪti/ főnév: hatóság; hatalom; tekintély; fennhatóság; szaktekintély; szakértő; forrásmű; meghatalmazás; felhatalmazás; engedély

available /əˈveɪləb(ə)l/ melléknév: elérhető; rendelkezésre álló; kapható; megszerezhető; beszerezhető; felhasználható; igénybe vehető; érvényes

benefit /ˈbɛnɪfɪt/ főnév: előny; haszon; juttatás; segély; jótékonysági rendezvény ige: hasznát látja, hasznot húz vmiből; javára szolgál; hasznára van, kedvez; jót tesz, használ

concept /ˈkɒnsɛpt/ főnév: fogalom

consist ige: /kənˈsɪst/ áll (vmiből, vmiben); fennmarad; fennáll; létezik; van

constitute /ˈkɒnstɪtjuːt/ ige: alkot; alakít; képez; kinevez vminek; megtesz vminek; kinevez; alapít; jelent

context /ˈkɒntɛkst/ főnév: szövegkörnyezet; összefüggés; összeszőtt; értelmi összefüggés; szövegösszefüggés; kontextus

contract főnév: /ˈkɒntrakt/ szerződés; eljegyzés; megegyezés ige: /kənˈtrakt/ összehúz; összevon; vállal; megkap; felvesz; összehúzódik; szerződik; szerződést köt; megállapodást köt; kap (betegséget)

create /kriːˈeɪt/ ige: teremt, létrehoz; létrehoz (számítógépen adatállományt); alkot; előidéz; kelt; kivált; vmilyen rangra emel; jelenetet rendez; hisztizik; létesít

data /ˈdeɪtə/ főnév: statisztikai adatok

define /dɪˈfʌɪn/ ige: meghatároz; definiál; körülír; értelmez; pontosan meghatároz; határt szab; korlátoz

derive /dɪˈrʌɪv/ ige: származik; ered; származtat; adódik vmiből

distribute /dɪˈstrɪbjuːt/ ige: eloszt; kioszt; szétoszt; feloszt; osztályoz; eloszlik; kihord; szétszór; elszór

economy /ɪˈkɒnəmi/ főnév: gazdaság; takarékosság; gazdaságtan; közgazdaság; gazdasági élet; gazdasági rendszer; megtakarítás

environment /ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/ főnév: környezet

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü